.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice 

6352 M  OBCHOD A PODNIKANIE

Charakteristika odboru
Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obchodu a cestovného ruchu  so všeobecným prehľadom o celej oblasti ekonomických  služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolventi sú kvalitne odborne a jazykovo pripravení pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu a pre činnosť spojenú  s organizačným a ekonomickým poradenstvom.
Absolvent školy sa môže po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky uchádzať o vysokoškolské štúdium.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o