.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMožnosti štúdia v študijných odboroch s maturitou pre uchádzačov s výučným listom – nadstavbové štúdium

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o nadstavbové štúdium v školskom roku 2021/2022 možnosť študovať v odboroch:

•podnikanie v remeslách a službách

•spoločné stravovanie

Prihlášku na nadstavbové štúdium je potrebné doručiť na sekretariát školy do 31. mája 2021. Tlačivo si viete stiahnuť tu. K prihláške je potrebné priložiť kópiu vysvedčení z jednotlivých ročníkov a kópiu výučného listu. 

Prijímacie konanie sa uskutoční prezenčne dňa 17. júna 2021 alebo 24. 08. 2021 z predmetov slovenský jazyk a matematika

Kritériá pre prijímanie žiakov na nadstavbové štúdium môžete nájsť tu.

Bližšie informácie o študijných programoch nájdete tu.

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je:

1. vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému

2. uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Aktivita 2 - Učím sa, učím ťa

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov pre rovesnícke vzdelávanie. Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi pripravia a odprezentujú tému jedinečným spôsobom, pomocou videoprojektov, ktorý je zvyčajne zrozumiteľný a zaujímavý pre ich rovesníkov. Cieľom je motivácia žiakov a učiteľov k tvorbe videoprojektov a odskúšanie si roly učiteľov. Návštevníci stránky môžu materiály využiť pre vlastné vzdelávanie, inšpiráciu alebo svoje projekty.

Výstupy

Vzdelávacie video spolu so základnými informáciami o jeho obsahu a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 3 minút.

Aktivita 3 – Videoexperiment

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci alebo pedagógovia zaznamenajú experiment, ktorý zároveň vysvetlia. Výsledkom bude databáza experimentov, ktoré sa dajú použiť pri výučbe alebo v žiackych projektoch.

Výstupy

Vzdelávacie video vo forme experimentu spolu so základnými informáciami o jeho obsahu – perex a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 5 minút.

Vytvorené video: výroba balzamu na pery a výroba mydla

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o