.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVnútorná organizačná smernica k prevencii sociálno-patologických javov

Vnútorná organizačná smernica
Strednej odbornej školy, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach
k prevencii sociálno-patologických javov

Organizačnú smernicu vydáva riaditeľka Strednej odbornej školy, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach z dôvodu predchádzania negatívnym sociálno-patologickým javom spôsobeným fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu a iných návykových látok. Cieľom opatrení je prispievať k vytvoreniu a udržaniu „zdravie podporujúceho prostredia“ v škole, dosiahnutie jednotného postupu protidrogovej prevencie a pri riešení priestupkov v oblasti sociálno-patologických javov.

Organizačná smernica je v súlade s Organizačným poriadkom SOŠ Levice, Národným programom boja proti drogám, projektom „Škola podporujúca zdravie“ ako i právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie.

A) V priestoroch školy, odborného výcviku a ich okolí, na školských akciách (aj mimo areálu školy) sa zakazuje fajčiť žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. Žiakom mladším ako 18 rokov zakazujem tiež prechovávanie tabakových výrobkov a propagáciu fajčenia akoukoľvek formou.

B) V priestoroch školy, odborného výcviku a ich okolí ako aj na školských akciách (aj mimo školy) sa zakazuje prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje vrátane piva žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu sa stanovuje nasledovný postih:
   1. napomenutie triednym učiteľom alebo MOV, oznam rodičom
   2. napomenutie riaditeľom školy, predvolanie rodičov
   3. znížená známka zo správania na stupeň 2
   4. znížená známka zo správania na stupeň 3
   5. znížená známka zo správania na stupeň 4 s podmienečným vylúčením, príp. vylúčenie zo školy.

Žiak je povinný v prípade podozrenia počas odbornej praxe podrobiť sa dychovej skúške na alkohol (BOZP) a v prípade pozitívneho výsledku prax ihneď ukončí. Škola neodkladne informuje a kontaktuje zákonných zástupcov. V rámci vyučovacieho procesu sa aj len v prípade podozrenia na užitie alkoholu informuje rodič.

C) V priestoroch školy, odborného výcviku, na školských akciách (aj mimo školy) zakazuje sa prechovávať a užívať drogy a iné omamné látky žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu sa stanovuje nasledovný postup:
   1. konzultácia s koordinátorom prevencie drogových závislostí
   2. pohovor s triednym učiteľom
   3. predvolanie rodičov a návrh na psychologické, príp. odborné vyšetrenie na CPLDZ
   4. v prípade opakovaného porušenia návrh na zníženú známku zo správania na stupeň 3 (ak sa jedná o indikovanú záležitosť, odporučiť do odbornej starostlivosti CPLDZ a po absolvovaní liečby umožniť pokračovanie v štúdiu)
   5. pri opakovanom porušení znížená známka na stupeň 4, podmienečné vylúčenie zo školy, oznam rodičom
   6. pri podozrení na dílerstvo neodkladne kontaktovať políciu, znížená známka zo správania na stupeň 4, podmienečné vylúčenie zo školy, pri opakovaných priestupkoch a preukázanom dílerstve vylúčenie zo školy.

D) V priestoroch školy, odborného výcviku, na školských akciách (aj mimo školy) sa zakazuje:
   - prinášať predmety ohrozujúce život a zdravie
   - nosiť oblečenie alebo predmety propagujúce rasizmus, násilie, militarizmus, nacionalizmus, intoleranciu či predmety znevažujúce ľudskú dôstojnosť, národnosť či vierovyznanie
   - pri práci s internetom vstupovať na webstránky propagujúce alebo súvisiace s vyššie uvedeným
   - používať mobilné telefóny počas vyučovacieho procesu
   - prinášať do školy predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť pri vyučovacom procese (playstation, nintendo, Ipod, mp3 prehrávače a pod.)

E) Za neetické správanie, ohováranie, osočovanie spolužiakov a zamestnancov SOŠ na sociálnych sieťach bude žiak riešený disciplinárne podľa miery zavinenia.

 

Levice 30. 08. 2012                                              Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o