.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZáverečné skúšky

Informácie pre Žiaka a zákonného zástupcu Žiaka 

Legislatíva š.r. 2021-22

Harmonogram š.r. 2021-22

Ukončovanie štúdia na strednej odbornej škole upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, v doplnení a znení neskorších predpisov.

1. Ukončovanie štúdia

Ukončovanie štúdia žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy sa uskutočňuje v učebných odboroch záverečnou skúškou, v študijných odboroch maturitnou skúškou a vo vyššom odbornom štúdiu absolventskou skúškou. 

 

1.1 Záverečná skúška

 Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 

 

Žiak môže konať záverečnú skúšku ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. 

 

Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. 

 

Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu sezónnych prác. V systéme duálneho vzdelávania sa praktická časť záverečnej skúšky vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ak sa zamestnávateľ a zmluvná škola nedohodnú inak.

 

Organizáciu záverečnej skúšky zabezpečuje škola v spolupráci so zamestnávateľom.

 

Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období.

Riadne skúšobné obdobie trvá od 16. júna do 30. júna príslušného školského roka. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 16. júnom, najskôr však vo februári príslušného školského roka.

Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín konania záverečnej skúšky určuje riaditeľ školy. Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie opravnej záverečnej skúšky alebo náhradnej záverečnej skúšky. Náhradná záverečná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru najneskôr k 15. septembru.

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na záverečnú skúšku. 

 

Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca. 

K obsahu záverečnej skúšky sa vyjadruje stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru vzdelávania, v ktorom sa záverečná skúška koná.

Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti. Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

 

1.1.1 Písomná časť záverečnej skúšky 

 V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

Témy na písomnú časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém. Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút. Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. 

 

1.1.2 Praktická časť záverečnej skúšky

 V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. 

Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút. Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne.

 

1.1.3 Ústna časť záverečnej skúšky

 V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

Témy na ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém. 

Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút. 

Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

 

1.1.4 Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku

 Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku.

Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

 

Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú:

a)predseda,

b)podpredseda,

c)triedny učiteľ žiaka.

 

Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú:

a)majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,

b)skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

c)skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre záverečnú skúšku ďalšieho člena podľa písmena b).

Člen skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorý je skúšajúcim zástupcom zamestnávateľa alebo stavovskej organizácie, musí spĺňať tieto predpoklady: 

a)najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore a

b)vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného učebného odboru.

 

Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Podpredsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva najneskôr do 30. apríla riaditeľ školy.

Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, ktorej žiaci konajú záverečnú skúšku.

O počte skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské alebo profesijné organizácie do 22. apríla.

Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorí sú skúšajúci zástupcovia zamestnávateľa alebo stavovskej organizácie vymenúva riaditeľ školy do 15. mája. 

Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok a hodnotí úroveň a klasifikáciu skúšok. Po skončení skúšok zvolá záverečnú poradu, na ktorej zhodnotí priebeh a celkovú úroveň záverečnej skúšky.

Ak predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, funkciu predsedu vykonáva podpredseda. 

Podpredseda môže vykonávať funkciu predsedu skúšobnej komisie počas praktickej časti skúšky z odborných predmetov, najmä ak povaha príslušného odboru vzdelávania vyžaduje časovo oddeliť túto časť skúšky od ústnych skúšok. 

Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať na záverečnú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí.

 

1.1.5 Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia záverečnou skúškou

 Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Klasifikáciu žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky alebo ústnej časti záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia na návrh člena skúšobnej komisie hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. 

Ak ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje.

Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie písomnej časti, klasifikácie praktickej časti a klasifikácie ústnej časti záverečnej skúšky. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane hodnotenia častí záverečnej skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky sa vyjadruje slovne: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel.

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške klasifikuje žiaka takto:

a)  prospel s vyznamenaním, ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5,

b) prospel veľmi dobre, ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný,

c) prospel, ak nemá na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

d) neprospel, ak má na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

 

1.1.6Opravná záverečná skúška

 Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, skúšobná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti skúšky.

 Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný z viac ako jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku povoliť opakovať celú záverečnú skúšku.

Záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

 

1.1.7 Všeobecne o ukončovaní štúdia záverečnou skúškou

 Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.

Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal. 

Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej komisie jeho skúšku preruší.

Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Ak skúšku preruší zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda skúšobnej komisie nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, vydá škola vysvedčenie o záverečnej skúške najneskôr do piatich dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie.

 

Škola virtuálne

Hlavná budova školy - Ul. sv. Michala 36

Budova B - Záhradná ul. 4 

#1 virtuálne

#2 virtuálne

Cukrárenská výrobňa

Všeobecné informácie

skolaStredná odborná škola služieb je príspevková organizácia s počtom žiakov 440 v školskom roku 2018/19 je jediná škola v Levickom regióne, ktorá ponúka trojročné učebné odbory a širokú škálu študijných odborov. Je to škola s vyše 130 ročnou históriou a tradíciou vzdelávania v levickom okrese. Zamestnáva  76 pedagogických a 22 nepedagogických pracovníkov. Škola má akreditáciu MŠ SR na organizovanie siedmich vzdelávacích aktivít - rekvalifikačných kurzov v odboroch: murár, inštalatér, kaderník, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kozmetik.

Škola poskytuje možnosť vzdelania v 11 učebných odboroch (kuchár, čašník, servírka, hostinský, cukrár,  predavač, kaderník, murár, inštalatér, stolár, autoopravár-mechanik), v 4 študijných  odboroch (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, kozmetik a operátor stavebnej výroby), v  6 odboroch nadstavbového maturitného štúdia. Na škole prebieha výučba anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. Stredná odborná škola služieb poskytuje možnosti rozvíjania talentov najmä na súťažiach zručnosti vo všetkých odboroch, v stredoškolskej odbornej činnosti, v študentskej firme, v predmetových olympiádach, v korešpondenčných a na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Má bohatú ponuku mimoškolských aktivít. Žiaci si môžu vybrať z viacerých voľnočasových aktivít prebiehajúcich na škole, môžu získať certifikát z barmanského kurzu, baristického kurzu, môžu sa zúčastniť odborných exkurzií doma i v zahraničí a pravidelných akcií školy: školský ples, imatrikulácie, talenty a športových súťaží.

Škola spolupracuje s mnohými podnikateľskými subjektami v regióne, je členom zväzov a cechov:

  • Zväzu hotelov a reštaurácií – od r. 1996,
  • Zväzu kuchárov a cukrárov – od r. 1996,
  • Zväzu cukrárov a pekárov – 1998,
  • Živnostenského zväzu kaderníkov a kozmetičiek - od r. 2001,
  • Cechu maliarov na Slovensku od r. 2000.

 

Škola je členom SOPK  a v spolupráci s ňou a jej delegovanými zástupcami uskutočňuje záverečné skúšky v učebných odboroch a  maturitné skúšky  v študijnom odbore kozmetik. Spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). Chceme, aby sa naša škola stala modernou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou komplexné služby v oblasti odborného vzdelávania v regióne pre žiakov i dospelých v rámci celoživotného vzdelávania prezenčnou i dištančnou formou.

Viac informácií nájdete v knižke o škole TU

Napísali o nás

22.1.2018

Napísali o nás v časopise Jantár

15.12.2017

Ďakovný list od ACADEMY OF CAFFEE

13.12.2017


Dobrý deň pani Mgr. Nemčoková

Chcela by som sa srdečne poďakovať Vašim pani profesorkám pani 
Kotorovej a Velšicovej a Vašim žiakom, ktorí nám boli vypomáhať
dňa 8.12.2017 v Športovej hale v Leviciach. Vaši študenti k nám
chodia pracovať každý rok a musím povedať, že sme s nimi nemali
nikdy žiadny problém. Pôsobili ako jeden silný a skvelý tím.
Myslím, že môžete byť hrdá na svojich žiakov, ale aj kolegyne,
ktoré ich doprevádzali.

 Ešte raz veľká vďaka a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.
Chcem Vám zaželať veľa pracovných i osobných úspechov do Nového
roka, veľa zdravia, šťastia a ďalších skvelých študentov a
veselé Vianoce celému kolektívu pedagógov!

Ďakujem,

S pozdravom

LUCIA UHNÁKOVÁ |VEDÚCA REŠTAURÁCIE|ZF SLOVAKIA LEVICE| COMPASS

GROUP SLOVAKIA

6.12.2017

 

Pán PeadDr Peter Mizerák

- ďakovný list

 14.12.1016

Firma VÚEZ a.s. 

- ďakovný list 1

- ďakovný list 2


16.6.1016

Milá pani riaditeľka,

chcela by som sa Vám touto cestou poďakovať za spoluprácu pri
organizovaní podujatia "Deň zdravia", ktorý spolu s Vašou školou
organizujeme už niekoľko rokov. Spolupracovať s Vašimi ozaj
šikovnými pedagógmi a majsterkami je pre mňa  radosť.  Účasť a
kvalita práce pedagógov, majstrov a žiakov  Vašej školy významne
prispeli k úspešnému priebehu spomínaného podujatia. Svojou
účasťou ste prispeli k napĺňaniu myšlienky projektu Zdravé mesto
Levice a podporili tak osvetu v oblasti zdravého životného štýlu.

Verím, že aj naďalej budeme v nadviazanej spolupráci pokračovať.

    *
    *
    *

S pozdravom


24.3.2016

V týždenníku MY číslo 11 bol uverejnený článok o odbornom vzdelávaní  pod názvom  „Budúci kaderníci sa pripravujú ako vo Švajčiarsku“

- článok

 


 23.2.2016

Okresná organizácia strany SMER

ďakovný list

 


16.11.2015

Dobrý deň pani Kollárová,

chcela by som sa Vám aspoň touto cestou, poďakovať za zákusky, ktoré sme si u Vás objednali na stužkovú mojej dcéry. Dobre vyzerali a výborne chutili, každý kto ich ochutnal ich chválil. Môžete byť hrdá na svojich šikovných študentov a aj na seba, ako ste ich všetko dobre naučila. Ešte raz Vám patrí veľká chvála.

Ďakujeme!

                                                                   S pozdravom Eva R.


 

Vážená pani riaditeľka

Dňa 13. 12. 2014 o 15 hod. sme mali vo Vašich priestoroch školy akciu, môj manžel oslavoval životné jubileum 60 rokov na ktoré nikdy nezabudneme.
Chcela by som sa poďakovať ,cítili sme sa fantasticky .V kuchyni sa navarili neskutočne chutné jedlá, v cukrárni vynikajúce zákusky a obsluha nemala chybu dekorácia bola prenádherná všetko bolo podľa mojich predstáv.
Bolo by neodpustiteľnou chybou, ak by sme nasledovný fakt ponechali nepovšimnutý a nechala by som to tak ,že ale veď bola akcia a ide sa ďalej chcem Vám vysloviť za takéto vynaložené úsilie.

Veľké Ďakujem

 


 03.11.2014

Na portáli Leviceonline.sk bol uverejnený článok o implementácii projektu ESF "Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo" aj s fotografiami, dokumentujúcimi aktivity projektu.

 


23.10.2014

Vážená pani riaditeľka!

Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie Vašim študentom pod vedením Mgr. Mizerákovej za pomoc pri organizovaní našej konferencie o odbornom vzdelávaní, ktorá sa konala na pôde našej školy 22. októbra 2014. Úroveň konferencie pozdvihli svojím profesionálnym prístupom, bezchybnou obsluhou. Veľmi ste nám tým pomohli.

S pozdravom

riaditeľ školy, SPŠ Levice

 


10.10.2014

Dobrý deň, rada by som sa touto cestou poďakovala za zorganizovanie oslavy môjho životného jubilea. Pôvodne som hľadala maily na pani Bc. Velšicovú a pani Mgr. Hanovú, ale tie som na stránke Vašej školy nenašla, tak by som to rada vyriešila prostredníctvom Vás. Bolo pre mňa veľmi dôležité, aby táto oslava bola na úrovni, preto som sa obrátila na p. Velšicovú s prosbou o pomoc pri jej zorganizovaní. Urobila som veľmi dobre. A to mi povedali zároveň aj všetci zúčastnení. Celá akcia bola pripravená na vysokej profesionálnej úrovni, slávnostný stôl bol nádherný jedlo vynikajúce a to som ešte nespomenula obsluhu. Chlapci boli úžasní, ešte som nezažila to, že 20 ľudí môže začať naraz jesť, pretože dostanú jedlo na tanieri naraz... Tu sme to všetci videli prvýkrát. A naozaj to bol zážitok. Všetci čo videli fotky z tejto akcie neverili, že v Leviciach je možné niečo takéto pekné zorganizovať. Preto by som Vám ešte raz chcela poďakovať, že dávate ľuďom možnosť takto príjemne stráviť spoločné chvíle s priateľmi.
Na záver by som Vás veľmi poprosila, ak máte mailový kontakt na dve už spomenuté zástupkyne odbornej prípravy na Vašej škole, keby ste im preposlali toto moje veľké poďakovanie.

Ďakujem a prajem pekný deň.

 


25.09.2014

Vážená pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková,

touto cestou by sme chceli pochváliť dvoch študentov Vašej školy, konkrétne Roba Adamíka a Mira (priezvisko bohužiaľ neviem). Boli sme v lete na dovolenke na Rodose, v hoteli Filerimos Village, kde spomínaní chalani vykonávali svoju prax. Bolo vidieť, že to čo študujú ich naozaj zaujíma a baví. Chalani boli ochotní, milí, vždy usmiaty a upravení. V rámci svojho voľného času nám poukazovali okolie, hlavné mesto a pomohli nám, keď sme potrebovali. Bolo vidieť, že rešpektujú vedúcich, majú k nim úctu a rovnako dobre sa starali aj o hostí hotela.

S pozdravom

Lucia a Marián

 


26.06.2014

Dobrý deň, pani Nemčoková

Rada by som sa Vám v mene celej našej spoločnosti poďakovala za možnosť odprezentovať MATCHA čaj a produkty Vašim študentom a pedagogickému personálu včera v školskej reštaurácii Fontána. Verím, že prednáška a ochutnávka oslovila a že v budúcom školskom roku rozbehneme naplno spoluprácu. Osobitne chcem poďakovať pani majsterke odborného výcviku pani Šubovej za záujem a oslovenie - verím, že spolupráca bude obojstranne prínosná. Rovnako naše poďakovanie patrí aj študentom, ktorí pomáhali s ochutnávkou a organizáciou prednášky. Prajem Vám a celému kolektívu všetko dobré a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom
ALTEVITA s.r.o.

výhradný distribútor MATCHA TEA pre SR, www.matchatea.sk

 


28.03.2014

Dobrý deň,

p. riaditeľka, chcela by som týmto vyjadriť poďakovanie za kvalitne odvedenú prácu na Severnej 10 (stierkovanie,malovanie) celému Vášmu tímu , hlavne hlavnému  majstrovi Bc. Michalovi  Gazsóovi.
Ak to bude možné, rada by som využíla Vaše služby aj v budúcnosti.

S pozdravom 

 


časopis INBAR & RESTAURANT 01/2014

článok 1
článok 2

 


04.09.2013

Dobrý den,

chtěli bychom poděkovat studentům Vaší hotelové školy, kteří letos o prázdninách pracovali jako brigádníci v hotelu Sunshine, město Ialyssos, ostrov Rhodos. Jejich profesní i osobní přístup (anglicky ani řecky neumíme, slovenština je nám blízká) nám v cizím prostředí moc pomohl. Jménem si pamatujeme jen Davida a Nikolku, ale i druhá dívka a chlapec byli moc fajn. Děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů ve škole i osobním životě.  

S pozdravem ...

Česká republika

 


16.07.2013

Dobrý deň, z Vysokých Tatier.

Počas  dovolenky v Grécku – na ostrove Rhodos som sa stretla so študentmi Vašej školy, ktorí vykonávali v zahraničí

prax. Boli to žiaci:  Natálka, Kristínka, Dominik, Mário a absolventka Ivetka. Chcem Vám tlmočiť pochvalu, pre všetkých menovaných žiakov, za slušný prístup a ochotu k hosťom . Myslím, že Slovensko – Vaša škola  - pripravuje šikovných   ľudí  do rezortu cestovného ruchu . Menovaní žiaci to určite nemajú ľahké, vzhľadom k obrovskému množstvu hostí  z rôznych krajín, ktorí  na Rhodose  dovolenkujú, a napriek tomu  na nich nie je vidieť žiadna únava, ani nechuť k práci. Touto cestou by som rada popriala  menovaným žiakom , aj celej Vašej škole  všetko dobre do budúcnosti, veľa  šikovných žiakov , a hlavne mnoho pracovných príležitostí pre absolventov.

S pozdravom a želaním mnoho pracovných úspechov

vedúca KC Academia, Stará Lesná

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o