.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHistória

Uhorský živnostenský zákon č. XVII z r. 1884 uzákonil povinnosť pre obce zriaďovať učňovské školy. Mestská rada Levíc sa na základe tohto zákona na svojom zasadnutí v apríli 1885 uzniesla na otvorení spoločnej učňovskej školy pre remeselníckych a obchodníckych učňov. Organizačným zabezpečením otvorenia školy a jej riadením poverili Františka Richtera, riaditeľa rímsko-katolíckej chlapčenskej ľudovej školy. V jej budove prvýkrát otvorila Remeselnícka učňovská škola svoje brány 30. apríla 1885. Zapísaných bolo 165 žiakov. Ako jedna z prvých škôl v Uhorsku organizovala výstavku žiackych prác a kresieb. Školu navštevovali učni vo večerných hodinách, po ukončení práce v dielni a v nedeľu. Na konci školského roka žiaci obdržali vysvedčenie a po skončení učebného pomeru dostali od Živnostenského spoločenstva „Prepúšťací“ Výučný list. V roku 1927 evidovali v obvode Okresného živnostenského spoločenstva v Leviciach 1040 učňov. Na základe výnosu povereníctva SNR bolo v roku 1945 zriadená riaditeľstvo odborných učňovských škôl v Leviciach a bola otvorená len jedna slovenská Štátna odborná učňovská škola pre živnosti stavebné, drevovýrobné, kovospracujúce, odevnícke, potravinárske, elektrotechnické, kupecké, umeleckopriemyselné a pre holičov a kaderníkov. Vyučovanie bolo celodenné, 1 deň v škole a 4 dni u majstra v dielni. V roku 1979 škola zmenila názov na Stredné odborné učilište a začala poskytovať úplné stredné vzdelanie. Najvyššie počty žiakov dosiahol takmer 1000 a vyučovalo sa dvojsmennne. Od roku 1985 môžu žiaci učebných odborov pokračovať v dvojročnom maturitnom nadstavbovom štúdiu a tým môžu získať maturitu.   
V roku 1991 bola zriadená Dievčenská odborná škola, ktorá nadviazala na šesťdesiatpäťročnú tradíciu vzdelávania dievčat Ústavom milosrdných sestier (1880-1945). V roku 2003 boli SOU a DOŠ zlúčené a vznikla Združená stredná škola obchodu a služieb. Od roku 2004 je škola akreditovaná medzinárodnou organizáciou International Education Society – IES, sídliacou v Londýne a žiaci môžu aj spätne požiadať o certifikát. Terajší názov Stredná odborná škola sa používa od roku 2008 v zmysle zákona 245/2008 Z.z.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o