.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobility

Názov projektu:
Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Účastníci projektu: na projektovej stáži realizovanej v dvoch turnusoch sa v každom turnuse  zúčastnia 12 študenti a študentky II. a III. ročníka hotelovej akadémie. Študenti budú sprevádzaní s dvomi našimi pedagógmi. Za prijímaciu sprostredkovateľskú vzdelávaciu organizáciu Sistema Turismo v Taliansku budú do projektu zapojení profesionálni pracovníci s patričnou kvalifikáciu a profesionálni pracovníci vybraných hostiteľských hotelových zariadení v meste Rimini. Sistema Turismo organizuje a riadi školenia a vzdelávacie programy pre mladých študentov, učiteľov, mladých pracovníkov a organizácie vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania. V rámci celoživotného vzdelávacieho programu, hlavne program Leonardo da Vinci a Erasmus, plánuje a riadi vzdelávacie projekty v Rimini ako hosťujúca i sprostredkovateľská organizácia.
Organizácia zabezpečuje nasledovné úlohy:
- profesionálne pracovné umiestnenie stážistov v sektore gastronómie, hotelierstva, organizovanie profesionálnych návštev,
- odborný monitoring pracovného programu a jeho napredovania, spolupráca s vysielajúcou organizáciou počas celej doby trvania projektu a pri vydávaní certifikátov Europass,
- šírenie a transfer výsledkov počas obdobia vzájomnej spolupráce,
- ubytovanie s plnou penziou, miestna preprava,
- stály dozor 24 hodín denne.

Potreby stáže budú zamerané na:
- oboznámenie sa so základnými druhmi potravín a s tradičnými surovinami využívanými v talianskej kuchyni,
- technologické postupy prípravy pokrmov s využitím tradičných surovín a receptúry ich príprav,
- techniky obsluhy zákazníka,
- používanie moderných reštauračných programov a rezervačných informačných  systémov v oblasti hotelového a reštauračného podnikania,
- zdokonalenie metód a foriem komunikácie s klientom v cudzom jazyku v oblasti hotelových služieb a gastronómie.

Hlavné ciele a očakávané výstupy: cieľom projektu je predovšetkým zvýšiť odbornú spôsobilosť a úroveň komunikačných schopností budúcich absolventov hotelovej akadémie na otvorenom trhu práce v rámci Európy. Po úspešnom ukončení projektovej stáže bude študentom vydaný certifikát Europass. Realizovanie projektu umožní študentom spoznať iné techniky obsluhy zákazníkov, nové technologické postupy pri tvorbe produktov a špeciálnych pokrmov prímorského prostredia. Následne sa to prejaví v ich profesijnom raste, v raste osobného sebavedomia pri komunikácii so zákazníkom v medzinárodnom prostredí. Projekt jeho realizáciou podporí rozšírenie a kvalitu odborných a jazykových schopností študentov v reálnom prostredí talianskej destinácie.

Harmonogram realizácie projektu:
Máj 2012 - schválenie projektu
Jún 2012 -  propagácia projektu, výber účastníkov projektu a rozpracovanie podrobného plánu jeho realizácie
August 2012 - zaradenie projektu Leonardo da Vinci do plánu práce školy, do plánov práce odborných komisií
September 2012 - kultúrna a jazyková príprava,  štúdium partnerskej destinácie
Október 2012 - kultúrna a jazyková príprava,
projektová stáž - 1. turnus  14.10.2012 - 27.10.2012
November 2012 - vyhodnotenie 1. turnusu stáže
December 2012 - prezentácia výsledkov stáže jej účastníkmi - ukážky zručnosti,
Február 2013 - kultúrna a jazyková príprava
Marec 2013 - kultúrna a jazyková príprava
Apríl 2013 - projektová stáž - 2. turnus  14.04.2013 - 27.04.2013
Máj 2013 - vyhodnotenie 2. turnusu stáže, hodnotiaca správa o priebehu projektu
Jún 2013 - prezentácia stáže  je účastníkmi - ukážky zručnosti.

Stratégia diseminácie projektu:
Na pôde školy a rezortu: účastníci stáže vytvoria nástenné panely, DVD prezentácie zamerané na propagáciu receptúr a nové technológie spracovania potravín. Pripravia záverečnú hodnotiacu konferenciu s prezentáciou prác a ukážkami zručnosti za účasti študentov, pedagógov, rodičov i odbornej verejnosti - zástupcov zamestnávateľov a regionálnych médií. Projekt bude prezentovaný aj na webovej stránke školy. Významný bude prínos  výsledkov projektu i v tom, že bude súčasťou maturitných tém.
Na miestnej a regionálnej úrovni: uverejnenie článkov a televíznych  spotov v regionálnych médiách.
Na národnej a nadnárodnej úrovni: zaslanie článku do odborného časopisu GASTRO, zverejnenie výsledkov projektu v regionálnych župných novinách, prezentácia výsledkov projektu v anglickom jazyku na webovej stránke školy, prezentácia projektu na medzinárodných partnerských stretnutiach.

 

Summary:

Project participants: 12 students from the sending organization - second and third form students of the Hotel Academy will take part both two weeks terms. For the best adaption of the participants the students will be accompanied by 2 our pedagogues during both terms of training. In project there will be involed receiving training organization with professional qualified  employees and professional employees of selected host hotels.

Training need will focus on:
- getting familiar with basic kinds of food and the traditional raw materials used in the italian cuisine,
- the technological process of preparing the food using traditional raw materials and the receipts of thier preparing,
- the techniques of serving the customer.
- using of modern restaurant programmes and reservation information systems in the hotel and the restaurant business,
- improvement of methods and forms of cummunication with clients in the foreing language in hotel services and gastronomy,

Main aims:
The aim of the project is to increase the professional abilities and the level of communication of the future graduants of the Hotel Academy in the open work market in Europe. After the succesful finishing of the project training the students wil be given certificate Europass. The expected results in professional and personal development of the participants:
- getting familiar with basic kinds of  food and the traditional raw materials use in italian cuisine,
- acquisition of knowledge of another techniques of serving the customer
- using of modern restaurant programmes and reservation information systems,
- communication in foreign languages in real situations, communication and dealing with customers in european standards,
- the extension of knowledge of the new teams in the area of european work market.

The terms of training:
  1. term: 14 October 2012 - 27 October 2012
  2. term: 14 April 2013 - 27 April 2013

Destination: Italy, Rimini

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o