.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceElektronická knižnica

ŠKOLSKÁ ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA – Knižnično-informačný systém CLAVIUS

   V rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“ získala naša škola za vypracovaný projekt nenávratnú finančnú podporu v sume 100 000,– Sk.

  Projekt, ktorý naša škola poslala do súťaže, je zameraný na oživenie školskej knižnice elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-kumunikačných technológií (IKT) a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom a neskoršie i členom miestnej komunity.

   Moderná elektronická knižnica bude plniť nasledovné funkcie:

  • informačné centrum školy – zabezpečuje prístup ku všetkým informačným zdrojom
  • komunikačné centrum školy – poskytuje možnosti spontánnych i plánovaných kontaktov
  • kultúrne centrum – organizuje všestranné kultúrne aktivity pre žiakov i pedagogických pracovníkov
  • miesto vyučovania a vzdelávania – v školskej knižnici sa realizujú mnohé vyučovacie hodiny ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú výchovu žiakov vo vyučovaní i mimo neho.

   So spoluúčasťou školy bolo v celkovej v sume 116 500,– Sk zakúpené moderné technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice, konkrétne PC zostava pre školského knihovníka, PC zostava pre používateľov knižnice, dataprojektor, plátno, laserovo ukazovátko, tlačiareň, kopírovací stroj, skener, snímač čiarového kódu a knižničný softvér s on-line katalógom CLAVIUS. Súčasne bol doplnený knižničný fond odbornou literatúrou v sume 7 300,– Sk.

   Uvedené vybavenie elektronickej knižnice bude inštalované v existujúcej školskej knižnici č. 17,5 po ukončení rekonštrukčných prác knižničných priestorov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie knižnice bude zrealizovaná oprava omietky a nová maľovka stien, rekonštrukcia a náter regálového systému, umiestnenie nového nábytku vyrobeného v školských stolárskych dielňach a výmena stoličiek i vykurovacieho telesa.

   Počas rekonštrukčných prác bude prehodnotený existujúci knižničný fond a bude vytvorený zoznam kníh, ktoré svojim obsahom nestrácajú hodnotu a majú výpovednú hodnotu pre súčasné i budúce reálie. Súčasne bude správca školskej knižnice Ing. Laco vytvárať v prostredí Knižničného systému Clavius počítačovú databázu kníh po selekcii knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti i fyzického stavu kníh.

   Otvorenie školskej elektronickej knižnice v jej vynovených priestoroch sa uskutoční v októbri 2008 počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Levice, január 2008

 

Medzinárodný deň školských knižníc

   V dnešnej dobe už hádam nie je v kalendári voľného dňa, ktorý by nebol venovaný nejakej múdrej veci, zmysluplnému podujatiu, alebo charitatívnej činnosti. Tak máme Deň boja proti AIDS, Deň Zeme, Deň zbierky na bielu pastelku a podobne. No tvorcovia takýchto dní veľkým „D“ pamätali na rozvoj vzdelanosti a kultúry a tak 27. október vybrali ako deň školských knižníc.

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls v roku 1999. Čo je cieľom tohto dna? V každodennom zhone sa trošku zastaviť, zamyslieť sa nad problematikou dňa, prípadne cieľavedome pomôcť finančne či aktivitami urobiť niečo pre ten deň “D“. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici.

   Ak sa SOŠ v Leviciach na Ul. sv. Michala 36 svojimi celodennými aktivitami s radosťou zapojila do dňa knižníc, nebola to len narýchlo pripravovaná akcia, ale dlhodobejšia práca. Vedenie školy naplánovalo na 27. október 2008 slávnostné otvorenie obnovenej školskej knižnice. Podstatne sa skultúrnili podmienky priestorov školskej knižnice, pričom všetky práce na jej revitalizácii vykonali žiaci odborných učebných profesií pod vedením ich majstrov a pracovníkov údržby školy. Obnovila sa maľovka, vyrobený bol nový nábytok pre inštaláciu IKT a kreslá pre návštevníkov školskej knižnice.

   Všetky tieto práce boli uskutočňované preto, aby sa naplnil hlavný cieľ rozvojového projektu školských knižníc, ktorým je vytvorenie Elektronickej školskej knižnice prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT). Manažovaním tejto činnosti bol poverený projektový manažér školy Ing. Imrich Laco. Zo získanej dotácie MŠ SR škola kúpila knižničný softvér s on-line katalógom Clavius, 2 personálne počítače, multifunkčnú tlačiareň a dataprojektor. Všetko toto zariadenie je nainštalované v novozriadenej školskej knižnici s pripojením na internet. Samozrejme, že vytvorenie počítačovej databázy školského knižničného fondu bolo uskutočňované už pred oficiálnym otvorením knižnice a prebieha i naďalej. Počas tvorby databázy bola uskutočnená selekcia knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti a fyzického stavu kníh. Správcom knižnice bol menovaný Ing. Laco.

   Na slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Nemčokovou sa na otvorení okrem profesoriek slovenského jazyka a študentov školy zúčastnili aj hostia z Tekovskej knižnice, Mgr. Vlasta Kollárová z oddelenia literatúry a Mgr. Katarína Tomusová z oddelenia akvizície a metodiky. Po úvodnom príhovore Mgr. Nemčokovej a Mgr. Kollárovej nasledoval kultúrno-vzdelávací program. Po úvodnom prednese básne, profesorka slovenčiny Mgr. Gabriela Lačná za pomoci inštalovanej IKT slovom aj premietaným obrazom uviedla históriu vzniku Tekovskej knižnice od konca 19. storočia. Prítomní hostia a študenti potleskom ocenili zaujímavú prezentáciu významných kultúrnych a osvetových dejateľov Levíc ako aj obrazovú projekciu historických budov spojených s činnosťou Tekovskej knižnice.

   S cieľmi elektronickej knižnice s využitím IKT a internetu prítomných hostí a študentov a oboznámil Ing. Laco. Hlavnými cieľmi Elektronickej školskej knižnice okrem obnovy knižničného fondu je vytvorenie informačného, komunikačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra školy pre žiakov, pedagógov a ostatných záujemcov miestnej komunity.

   Dlhodobým cieľom je zabezpečiť modernizáciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry ako aj odborných predmetov. V rámci rozvíjania vzťahu k slovenskej literatúre a literatúre vôbec bude školská knižnica miestom, kde sa raz mesačne uskutoční „živé čítanie“ žiakov z literárnej tvorby súčasných slovenských a európskych spisovateľov a básnikov, prípadne bude uskutočnená beseda s regionálnymi tvorcami literatúry.

   Po slávnostnom kultúrno-vzdelávacom programe sa Deň školských knižníc neskončil. Nadväzovala poldňová aktivita, ktorá súvisela aj s podujatím v školskej knižnici - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

   Študenti SOŠ Ulica sv. Michala 36 si zmerali sily a vedomosti zo slovenčiny a literatúry v dvoch kategóriách. Zvlášť súťažili študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia – kategória B, zvlášť pracovali tretie a štvrté ročníky študijných odborov – kategória A.

   Po vlaňajšom nultom ročníku bola tohtoročná úroveň olympiády vyššia. Aj keď prvoročiaci boli zo začiatku na olympiáde trošku rozpačití, tretiaci a štvrtáci boli už takmer profesionáli a na veľmi dobrej úrovni zvládli najmä diskusné príspevky; nielenže boli vtipné a nápadité, ale aj na dobrej odbornej úrovni.

   Víťazkou v kategórii A bola Zuzana Sklenárová zo 4.L, víťazkou kategórie B bola Klaudia Gobodyová z 2.L. Obe študentky sa zúčastnia na krajskom kole Olympiády SLJ, ktoré sa uskutoční 04.12.2008 v Nových Zámkoch.

   Ako lepšie bolo možné pripomenúť si Deň školských knižníc, ako konkrétnou prácou s textom, či už písaným alebo hovoreným?

   Z priebehu otvorenia Elektronickej školskej knižnice, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a odovzdania cien jej víťazkám bola vytvorená obrazová dokumentácia, ktorá bude uverejnená na webovej stránke našej školy.

Levice, 30.10.2008

Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o