.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceGrafické informačné systémy

Rozvojový projekt – Grafické informačné systémy – inteligentnou hrou k tvorbe učebných pomôcok

Termín realizácie: od 01.09.2008 do 31.12.2008

1. Stručná charakteristika projektu

Obsahové zameranie

  • tvorba technickej dokumentácie na hodinách grafických informačných systémov (GIS) v univerzálnom softvérovom prostredí,
  • aplikovanie osvojených teoretických vedomostí z vyučovacích hodín GIS na hodinách odbornej výchovy,  s dôrazom na požiadavky trhu práce,
  • podporenie tvorivosti, priestorového videnia a sebarealizácie  žiakov – výroba modelov a závesných výkresov na základe žiakmi vytvorenej dokumentácie v oblasti strojárstva, stavebníctva a stolárskej výroby, využiteľných ako učebné pomôcky,

 

2. Zameranie projektu

   Pre učebné a študijné odbory v oblasti strojárstva a stavebníctva - učebné odbory (maliar, murár, stolár, inštalatér, automechanik), študijné odbory (strojárstvo - výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení, stavebníctvo – výroba stavieb)

3. Ciele, ktoré sa realizáciou projektu zabezpečia

  • zvýšenie odbornosti  a kreativity žiakov pred vstupom do praktického života, schopnosť navrhovať a vyrobiť  výrobky z dreva, polystyrénu i plastu,  slúžiace ako učebné pomôcky (modely stavieb,  nábytku, stavebných konštrukcií a strojných súčiastok),
  • vybavenie učební informatiky o školskú licenciu univerzálneho softvérového balíčka pre stolárov a inštalatérov typu Floor plan 3D a Optimik za účelom rozšírenia variabilnosti výstupov z inštalovaných programov tak, že budú dodržané formáty a mierky výkresov, stanovených STN pri vyhotovovaní technickej dokumentácie v reálnej praxi,
  • tlač výkresovej dokumentácie vo formáte A3 bude realizovaná na zakúpenej tlačiarni Canon iX4000, tlač dokumentácie vo formátoch A2 a A1 bude zabezpečovaná ako služba spoločnosťou  zameranou na tlač veľkoformátovej  dokumentácie,
  • využívanie grafických informačných systémov  aj v mimoškolskej záujmovej činnosti.


4. Popis projektu

   V školskej praxi sa často stretávame s javom, že si žiaci nedokážu predstaviť časti stavebných konštrukcií, strojných zariadení a ich spojenia do mechanizmov, resp. stavieb. Žiakom chýba  technická predstavivosť, dostatok reálnych modelov  -  ich výroba  a zaradenie do  učebných pomôcok by v tomto smere zjavne  podporili  priestorové  videnie žiakov.

   Ak si žiaci na hodinách praktického vyučovania  vlastnoručne vyrobia jednotlivú súčiastku alebo stavebnú konštrukciu, ich predstavivosť  sa zlepší. Súčiastku, resp. model vyrobia podľa nimi vytvorenej výkresovej dokumentácie, ktorú  si vyhotovia sami na hodinách grafických informačných systémov. Najkvalitnejšie vyrobené modely budú zaradené do učebných pomôcok a použijú sa na teoretickom aj praktickom vyučovaní. Žiaci budú týmto spôsobom aktívne vtiahnutí do riešenia problémov pri samotnej výrobe učebných pomôcok, čo sa preukázateľne prejaví v raste ich kreativity a zvýšení ich potenciálu pri  sebarealizácii v praxi.

   Technická dokumentácia, najmä v stavebníctve, si vyžaduje výstupy z  PC vo forme výkresov väčších formátov, minimálne A3, prípadne  A2 a A1. Doteraz sme vedeli robiť  výstupy len vo formáte A4, výkres je však neprehľadný a nezodpovedá mierkam stanoveným STN. Vzhľadom k tomu, že ploter nemáme a je pomerne drahý, náš dlhotrvajúci problém máme vyriešený. Výkresovú dokumentáciu vo formáte A3 realizujeme  na tlačiarni zakúpenej z pridelených účelových finančných prostriedkov.  Výkresovú dokumentáciu vo formátoch A2 a A1  nám z PDF formátov na USB-kľúčoch bude tlačiť  na plotri spoločnosť  zameraná na tlač veľkoformátovej  dokumentácie, so sídlom v Leviciach. Je to platená služba, zmluvne dohodnutá na školský rok 2008/2009, za zvýhodnených zmluvných podmienok. Vyhotovená technická dokumentácia  tým spĺňala požadované parametre. Na plotri budeme vyhotovovať vzorové výkresy vo formáte A2, prípadne A1, ktoré žiaci upravia do formy  závesných učebných pomôcok.  Tieto budú používané na hodinách odborného kreslenia, alebo ako učebné pomôcky 3D modelov stavebných konštrukcií, súčiastok, či telies v matematike, schém v elektrotechnike a podobne.

   Najpodstatnejším prínosom z realizácie tohto projektu je  pripravenosť žiakov hore uvedených profesií na požiadavky praxe, vyžadujúcej nielen odbornú zručnosť ale aj tvorivosť a samostatnosť vo využívaní získaných vedomostí z oblasti grafických informačných systémov.


5. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia projektu

   Uvedenie  projektu do praxe je realizované v školskom roku 2008/2009. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. ročníka učebných odborov a 2. ročníka nadstavbového štúdia, ktorí budú vytvárať projektovú dokumentáciu pre výrobu modelov (učebných pomôcok) na hodinách grafických informačných systémov. Následne použijú tieto výkresy  pri výrobe modelov na praktickom vyučovaní. Modely budú vyrábať v zmenšenej  mierke z prístupných materiálov (drevo, polystyrén, kartón, plast a iné). Postup tvorby výkresovej dokumentácie budú konzultovať s učiteľkou na teoretickom vyučovaní Ing. Alenou Zsigmondovou, technológiu výroby učebných pomôcok budú konzultovať s majstrami  odborného výcviku, ktorými sú Bc. Ľudovít Gálik, a Bc. Jozef Boženík. Pracovník IT Peter Csakányi zabezpečuje inštaláciu a prevádzku  softvérov.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o