.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Švajčiarsko – Slovenský projekt: „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je podporovaný prostredníctvom programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.
Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky až do výšky max. 3 656 108 EUR v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Realizácia projektu:  23. 2. 2012 až do 31. 3. 2016

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie

Partner projektu: EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung - je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl. Ako výsledok aktivít v rámci daného cieľa predpokladáme:
• Obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola.
• Popis požiadaviek zamestnávateľa/ov vo vybratých odvetviach daného regiónu na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré požaduje/ú pre určitú konkrétnu profesiu.
• Aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor.
• Aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.
• Realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľa/ov.
• Vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Pilotné vyškolenie inštruktorov (základy pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky), pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Účasť zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok. Účasť na záverečných skúškach je pre zástupcu zamestnávateľov (podľa v súčasnosti platných všeobecne záväzných právnych predpisov) povinná.
• Uplatnenie požiadaviek zamestnávateľov pri plánovaní vzdelávacích aktivít učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore ap. (najskôr pilotné školenia, po overení pre všetky školy vyučujúce v daných odboroch).
• Aktualizovaný/novovytvorený normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre daný študijný/učebný odbor.
• Vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, naplnenie stanoveného obsahu v procese výučby (Školský vzdelávací program), vo vymedzených podmienkach (normatív).

Úloha projektu: Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Pôvodne mala byť aktivita zameraná na žiakov ZŠ; na základe podmienky pre schválenie, stanovenej poskytovateľom pomoci, boli cieľové skupiny rozšírené. Zaradené boli také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka – odbornú aj širokú verejnosť. Takto sa zabezpečí, že odborné vzdelávanie a príprava bude spropagované jednak u zamestnávateľov aj u učiteľov odborných predmetov, ako aj u všetkých osôb, ktoré rozhodovanie o vzdelávaní riešia.
Rozšíreniu cieľových skupín bola prispôsobená aj voľba metód a prostriedkov. Pôjde o prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, tlačové konferencie, reklamné kampane (printové, TV, web) celoštátne (pre celý systém OVP) aj regionálne (pre jednotlivé zapojené školy a zamestnávateľov), tvorbu a distribúciu filmov na DVD, rôzne propagačné a upomienkové predmety, dni otvorených dverí.

Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, v rámci ktorých sa budú vykonávať naplánované činnosti:

Aktivita 1: Posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, stredná odborná škola.

Aktivita 2: Aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce.

Aktivita 3: Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu.

Webstránka projektu: www.podpormeremesla.eu

 

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2013

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2014

Prezentácia školy a UO na spoločenských akciách

Propagácia učebného odboru kaderník na ZŠ

Propagácia dobročinných akcií

Účasť na súťažiach v rámci projektu

Aktivity projektu v školskom roku 2014-2015

Projekt Erasmus+ na našej škole: "Healthy European Youth"

Projek "Healthy European Youth" je schválený projekt na našej škole na roky 2014-2017. V projekte je zapojených 9 krajín pričom koordinátorom tohto projektu je Rumunsko. (Viac informácií o projekte nájdete TU).

Čítať ďalej...

Healthy European Youth

 

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Stručný predbežný program projektu:

1.    Medzinárodné stretnutie v Rumunsku (január 2015). Zúčastnia sa 2 učitelia (vytvorenie filmu z aktivít stretnutia)

2.    Športové dobrodružstvo na mape – študenti zbierajú míle, aby dosiahli dalšiu krajinu „Erasmus“ na mape.

3.    Zostavenie plánu pre atlétov z každej krajiny (spoločný produkt)

4.    Medzinárodné stretnutie v Turecku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2015

5.    Vytvorenie športového slovníka (spoločný produkt) – marec 2015

6.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – Každá škola zorganizuje aktivity pre prezentáciu produktov, súťaživý športový program, umelecký program – máj 2015.

7.    Medzinárodné stretnutie vo Fínsku – aktivity učenia – 2 učitelia + 6 žiakov (film zo stretnutia) – máj 2015

8.    Vytvorenie metodologickej príručky pre prezentáciu neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy pre rozvoj tela pomocou športu – jún 2015.

9.    Medzinárodný workshop – Rumunsko – júl 2015

10.    Výskum o zdravom stravovaní. Po výskume v škole každý partner poskytne túto štatistiku o stravovacích návykoch študentov. Stretnutie s odborníkom na výživu kvôli stanoveniu konceptu zdravého stravovania – september 2015.

11.    Návšteva zeleninovej záhrady. Študenti sa zúčastnia zberu zeleniny. Návšteva potravín kvôli identifikácii zdravých potravín. Vytvorenie plagátov o zdravom jedle – november 2015.

12.    Medzinárodné stretnutie v Španielsku – 2 učitelia (film z aktivít) – november 2015.

13.    Články v časopise o ovocí a zelenine, výmena vianočných pohľadníc – december 2015.

14.    Stretnutie s odborníkom na výživu. Návšteva mliekarne a stanovenie kaloricky vyrovnaného menu podľa veku – január 2016.

15.    Článok v časopise o mliečnych výrobkoch. Každá škola bude mať deň zdravia – február 2016.

16.    Medzinárodné stretnutie v Taliansku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2016.

17.    Návšteva farmy – študenti sa zúčastnia na farmárskych prácach – jún 2016.

18.    Košík zdravých potravín, každá škola vytvorí košík informácií (obrázky, články, knihy, recepty) o typických zdravých jedlách regiónu (hlavne ovocie a zelenina) – máj 2016

19.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj). Každá škola zorganizuje prezentáciu produktov, umenia – máj 2016.

20.    Medzinárodné stretnutie v Poľsku – aktivity učenia, študenti sa tiež zúčastňujú – tvorba videa – máj 2016.

21.    Vytvorenie metodologickej príručky s prezentovaním neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy, zdravé stravovanie – jún 2016

22.    Organizovanie medzinárodného workshopu: zdravá strava – z farmy na tanier – Rumunsko – júl 2016.

23.    Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.

24.    Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016

25.    Medzinárodné stretnutie v Estónsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - film o aktivitách zo stretnutia – december 2016.

26.    Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

27.    Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017

28.    Medzinárodné stretnutie v Grécku – zúčastnia sa 2 učitelia – video o aktivitách stretnutia – marec 2017.

29.    Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík?, - apríl 2017

30.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – máj 2017

31.    Medzinárodné stretnutie na Slovensku. Zúčastňujú sa aj študenti – video – jún 2017.

Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobility

Názov projektu:
Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Čítať ďalej...

Elektronická knižnica

ŠKOLSKÁ ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA – Knižnično-informačný systém CLAVIUS

   V rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“ získala naša škola za vypracovaný projekt nenávratnú finančnú podporu v sume 100 000,– Sk.

  Projekt, ktorý naša škola poslala do súťaže, je zameraný na oživenie školskej knižnice elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-kumunikačných technológií (IKT) a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom a neskoršie i členom miestnej komunity.

   Moderná elektronická knižnica bude plniť nasledovné funkcie:

 • informačné centrum školy – zabezpečuje prístup ku všetkým informačným zdrojom
 • komunikačné centrum školy – poskytuje možnosti spontánnych i plánovaných kontaktov
 • kultúrne centrum – organizuje všestranné kultúrne aktivity pre žiakov i pedagogických pracovníkov
 • miesto vyučovania a vzdelávania – v školskej knižnici sa realizujú mnohé vyučovacie hodiny ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú výchovu žiakov vo vyučovaní i mimo neho.

   So spoluúčasťou školy bolo v celkovej v sume 116 500,– Sk zakúpené moderné technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice, konkrétne PC zostava pre školského knihovníka, PC zostava pre používateľov knižnice, dataprojektor, plátno, laserovo ukazovátko, tlačiareň, kopírovací stroj, skener, snímač čiarového kódu a knižničný softvér s on-line katalógom CLAVIUS. Súčasne bol doplnený knižničný fond odbornou literatúrou v sume 7 300,– Sk.

   Uvedené vybavenie elektronickej knižnice bude inštalované v existujúcej školskej knižnici č. 17,5 po ukončení rekonštrukčných prác knižničných priestorov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie knižnice bude zrealizovaná oprava omietky a nová maľovka stien, rekonštrukcia a náter regálového systému, umiestnenie nového nábytku vyrobeného v školských stolárskych dielňach a výmena stoličiek i vykurovacieho telesa.

   Počas rekonštrukčných prác bude prehodnotený existujúci knižničný fond a bude vytvorený zoznam kníh, ktoré svojim obsahom nestrácajú hodnotu a majú výpovednú hodnotu pre súčasné i budúce reálie. Súčasne bude správca školskej knižnice Ing. Laco vytvárať v prostredí Knižničného systému Clavius počítačovú databázu kníh po selekcii knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti i fyzického stavu kníh.

   Otvorenie školskej elektronickej knižnice v jej vynovených priestoroch sa uskutoční v októbri 2008 počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Levice, január 2008

 

Medzinárodný deň školských knižníc

   V dnešnej dobe už hádam nie je v kalendári voľného dňa, ktorý by nebol venovaný nejakej múdrej veci, zmysluplnému podujatiu, alebo charitatívnej činnosti. Tak máme Deň boja proti AIDS, Deň Zeme, Deň zbierky na bielu pastelku a podobne. No tvorcovia takýchto dní veľkým „D“ pamätali na rozvoj vzdelanosti a kultúry a tak 27. október vybrali ako deň školských knižníc.

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls v roku 1999. Čo je cieľom tohto dna? V každodennom zhone sa trošku zastaviť, zamyslieť sa nad problematikou dňa, prípadne cieľavedome pomôcť finančne či aktivitami urobiť niečo pre ten deň “D“. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici.

   Ak sa SOŠ v Leviciach na Ul. sv. Michala 36 svojimi celodennými aktivitami s radosťou zapojila do dňa knižníc, nebola to len narýchlo pripravovaná akcia, ale dlhodobejšia práca. Vedenie školy naplánovalo na 27. október 2008 slávnostné otvorenie obnovenej školskej knižnice. Podstatne sa skultúrnili podmienky priestorov školskej knižnice, pričom všetky práce na jej revitalizácii vykonali žiaci odborných učebných profesií pod vedením ich majstrov a pracovníkov údržby školy. Obnovila sa maľovka, vyrobený bol nový nábytok pre inštaláciu IKT a kreslá pre návštevníkov školskej knižnice.

   Všetky tieto práce boli uskutočňované preto, aby sa naplnil hlavný cieľ rozvojového projektu školských knižníc, ktorým je vytvorenie Elektronickej školskej knižnice prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT). Manažovaním tejto činnosti bol poverený projektový manažér školy Ing. Imrich Laco. Zo získanej dotácie MŠ SR škola kúpila knižničný softvér s on-line katalógom Clavius, 2 personálne počítače, multifunkčnú tlačiareň a dataprojektor. Všetko toto zariadenie je nainštalované v novozriadenej školskej knižnici s pripojením na internet. Samozrejme, že vytvorenie počítačovej databázy školského knižničného fondu bolo uskutočňované už pred oficiálnym otvorením knižnice a prebieha i naďalej. Počas tvorby databázy bola uskutočnená selekcia knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti a fyzického stavu kníh. Správcom knižnice bol menovaný Ing. Laco.

   Na slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Nemčokovou sa na otvorení okrem profesoriek slovenského jazyka a študentov školy zúčastnili aj hostia z Tekovskej knižnice, Mgr. Vlasta Kollárová z oddelenia literatúry a Mgr. Katarína Tomusová z oddelenia akvizície a metodiky. Po úvodnom príhovore Mgr. Nemčokovej a Mgr. Kollárovej nasledoval kultúrno-vzdelávací program. Po úvodnom prednese básne, profesorka slovenčiny Mgr. Gabriela Lačná za pomoci inštalovanej IKT slovom aj premietaným obrazom uviedla históriu vzniku Tekovskej knižnice od konca 19. storočia. Prítomní hostia a študenti potleskom ocenili zaujímavú prezentáciu významných kultúrnych a osvetových dejateľov Levíc ako aj obrazovú projekciu historických budov spojených s činnosťou Tekovskej knižnice.

   S cieľmi elektronickej knižnice s využitím IKT a internetu prítomných hostí a študentov a oboznámil Ing. Laco. Hlavnými cieľmi Elektronickej školskej knižnice okrem obnovy knižničného fondu je vytvorenie informačného, komunikačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra školy pre žiakov, pedagógov a ostatných záujemcov miestnej komunity.

   Dlhodobým cieľom je zabezpečiť modernizáciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry ako aj odborných predmetov. V rámci rozvíjania vzťahu k slovenskej literatúre a literatúre vôbec bude školská knižnica miestom, kde sa raz mesačne uskutoční „živé čítanie“ žiakov z literárnej tvorby súčasných slovenských a európskych spisovateľov a básnikov, prípadne bude uskutočnená beseda s regionálnymi tvorcami literatúry.

   Po slávnostnom kultúrno-vzdelávacom programe sa Deň školských knižníc neskončil. Nadväzovala poldňová aktivita, ktorá súvisela aj s podujatím v školskej knižnici - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

   Študenti SOŠ Ulica sv. Michala 36 si zmerali sily a vedomosti zo slovenčiny a literatúry v dvoch kategóriách. Zvlášť súťažili študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia – kategória B, zvlášť pracovali tretie a štvrté ročníky študijných odborov – kategória A.

   Po vlaňajšom nultom ročníku bola tohtoročná úroveň olympiády vyššia. Aj keď prvoročiaci boli zo začiatku na olympiáde trošku rozpačití, tretiaci a štvrtáci boli už takmer profesionáli a na veľmi dobrej úrovni zvládli najmä diskusné príspevky; nielenže boli vtipné a nápadité, ale aj na dobrej odbornej úrovni.

   Víťazkou v kategórii A bola Zuzana Sklenárová zo 4.L, víťazkou kategórie B bola Klaudia Gobodyová z 2.L. Obe študentky sa zúčastnia na krajskom kole Olympiády SLJ, ktoré sa uskutoční 04.12.2008 v Nových Zámkoch.

   Ako lepšie bolo možné pripomenúť si Deň školských knižníc, ako konkrétnou prácou s textom, či už písaným alebo hovoreným?

   Z priebehu otvorenia Elektronickej školskej knižnice, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a odovzdania cien jej víťazkám bola vytvorená obrazová dokumentácia, ktorá bude uverejnená na webovej stránke našej školy.

Levice, 30.10.2008

Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Fotogaléria

Grafické informačné systémy

Rozvojový projekt – Grafické informačné systémy – inteligentnou hrou k tvorbe učebných pomôcok

Termín realizácie: od 01.09.2008 do 31.12.2008

1. Stručná charakteristika projektu

Obsahové zameranie

 • tvorba technickej dokumentácie na hodinách grafických informačných systémov (GIS) v univerzálnom softvérovom prostredí,
 • aplikovanie osvojených teoretických vedomostí z vyučovacích hodín GIS na hodinách odbornej výchovy,  s dôrazom na požiadavky trhu práce,
 • podporenie tvorivosti, priestorového videnia a sebarealizácie  žiakov – výroba modelov a závesných výkresov na základe žiakmi vytvorenej dokumentácie v oblasti strojárstva, stavebníctva a stolárskej výroby, využiteľných ako učebné pomôcky,

 

2. Zameranie projektu

   Pre učebné a študijné odbory v oblasti strojárstva a stavebníctva - učebné odbory (maliar, murár, stolár, inštalatér, automechanik), študijné odbory (strojárstvo - výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení, stavebníctvo – výroba stavieb)

3. Ciele, ktoré sa realizáciou projektu zabezpečia

 • zvýšenie odbornosti  a kreativity žiakov pred vstupom do praktického života, schopnosť navrhovať a vyrobiť  výrobky z dreva, polystyrénu i plastu,  slúžiace ako učebné pomôcky (modely stavieb,  nábytku, stavebných konštrukcií a strojných súčiastok),
 • vybavenie učební informatiky o školskú licenciu univerzálneho softvérového balíčka pre stolárov a inštalatérov typu Floor plan 3D a Optimik za účelom rozšírenia variabilnosti výstupov z inštalovaných programov tak, že budú dodržané formáty a mierky výkresov, stanovených STN pri vyhotovovaní technickej dokumentácie v reálnej praxi,
 • tlač výkresovej dokumentácie vo formáte A3 bude realizovaná na zakúpenej tlačiarni Canon iX4000, tlač dokumentácie vo formátoch A2 a A1 bude zabezpečovaná ako služba spoločnosťou  zameranou na tlač veľkoformátovej  dokumentácie,
 • využívanie grafických informačných systémov  aj v mimoškolskej záujmovej činnosti.


4. Popis projektu

   V školskej praxi sa často stretávame s javom, že si žiaci nedokážu predstaviť časti stavebných konštrukcií, strojných zariadení a ich spojenia do mechanizmov, resp. stavieb. Žiakom chýba  technická predstavivosť, dostatok reálnych modelov  -  ich výroba  a zaradenie do  učebných pomôcok by v tomto smere zjavne  podporili  priestorové  videnie žiakov.

   Ak si žiaci na hodinách praktického vyučovania  vlastnoručne vyrobia jednotlivú súčiastku alebo stavebnú konštrukciu, ich predstavivosť  sa zlepší. Súčiastku, resp. model vyrobia podľa nimi vytvorenej výkresovej dokumentácie, ktorú  si vyhotovia sami na hodinách grafických informačných systémov. Najkvalitnejšie vyrobené modely budú zaradené do učebných pomôcok a použijú sa na teoretickom aj praktickom vyučovaní. Žiaci budú týmto spôsobom aktívne vtiahnutí do riešenia problémov pri samotnej výrobe učebných pomôcok, čo sa preukázateľne prejaví v raste ich kreativity a zvýšení ich potenciálu pri  sebarealizácii v praxi.

   Technická dokumentácia, najmä v stavebníctve, si vyžaduje výstupy z  PC vo forme výkresov väčších formátov, minimálne A3, prípadne  A2 a A1. Doteraz sme vedeli robiť  výstupy len vo formáte A4, výkres je však neprehľadný a nezodpovedá mierkam stanoveným STN. Vzhľadom k tomu, že ploter nemáme a je pomerne drahý, náš dlhotrvajúci problém máme vyriešený. Výkresovú dokumentáciu vo formáte A3 realizujeme  na tlačiarni zakúpenej z pridelených účelových finančných prostriedkov.  Výkresovú dokumentáciu vo formátoch A2 a A1  nám z PDF formátov na USB-kľúčoch bude tlačiť  na plotri spoločnosť  zameraná na tlač veľkoformátovej  dokumentácie, so sídlom v Leviciach. Je to platená služba, zmluvne dohodnutá na školský rok 2008/2009, za zvýhodnených zmluvných podmienok. Vyhotovená technická dokumentácia  tým spĺňala požadované parametre. Na plotri budeme vyhotovovať vzorové výkresy vo formáte A2, prípadne A1, ktoré žiaci upravia do formy  závesných učebných pomôcok.  Tieto budú používané na hodinách odborného kreslenia, alebo ako učebné pomôcky 3D modelov stavebných konštrukcií, súčiastok, či telies v matematike, schém v elektrotechnike a podobne.

   Najpodstatnejším prínosom z realizácie tohto projektu je  pripravenosť žiakov hore uvedených profesií na požiadavky praxe, vyžadujúcej nielen odbornú zručnosť ale aj tvorivosť a samostatnosť vo využívaní získaných vedomostí z oblasti grafických informačných systémov.


5. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia projektu

   Uvedenie  projektu do praxe je realizované v školskom roku 2008/2009. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. ročníka učebných odborov a 2. ročníka nadstavbového štúdia, ktorí budú vytvárať projektovú dokumentáciu pre výrobu modelov (učebných pomôcok) na hodinách grafických informačných systémov. Následne použijú tieto výkresy  pri výrobe modelov na praktickom vyučovaní. Modely budú vyrábať v zmenšenej  mierke z prístupných materiálov (drevo, polystyrén, kartón, plast a iné). Postup tvorby výkresovej dokumentácie budú konzultovať s učiteľkou na teoretickom vyučovaní Ing. Alenou Zsigmondovou, technológiu výroby učebných pomôcok budú konzultovať s majstrami  odborného výcviku, ktorými sú Bc. Ľudovít Gálik, a Bc. Jozef Boženík. Pracovník IT Peter Csakányi zabezpečuje inštaláciu a prevádzku  softvérov.

COMENIUS - školské partnerstvá "G@t it! – The European Feeling"

Program celoživotného vzdelávania
COMENIUS
Multilaterálne školské partnerstvá

Názov projektu:  G@t it! – The European Feeling

Účastníci projektu: Študenti a učitelia stredných škôl Európy z nasledovných štátov – Španielsko, Turecko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Poľsko, Taliansko.

Hlavné ciele: Cieľom projektu je tvorba a publikácia európskeho časopisu, písaného študentmi a pre študentov, ktorých ciele sa viažu k vzdelávaciemu procesu každej školy.  Bude to interaktívny a medzikultúrny časopis tvorený s použitím webových nástrojov, podporujúci kreativitu študentov  a generujúci vzdelávacie prostredie ako hlavný cieľ projektu.
   Projekt bude trvať dva roky, časopis bude vydávaný štvrťročne, vydanie  nultého čísla je plánované na december 2008.  Každé vydanie sa bude zaoberať všeobecnými bežnými témami, ktoré budú spracovávané z rôznych hľadísk, daných národnými špecifikami (jazyky, geografia, história atď.). Obsah časopisu sa bude rozdelený do viacerých sekcií (hlavný článok o vybranej škole, rozhovory, zábava, kultúra, šport, recepty, kontakty atď.).
   Po ukončení prieskumov a rozhovorov v októbri 2008 zameraných  na zistenie očakávaní a záujmov študentov a učiteľov budú realizované nasledovné aktivity:

 • vytvorenie študentských pressklubov s meniacimi sa úlohami,
 • vytvorenie výboru na edíciu časopisu tvorený zo študentov, učiteľov a miestnych tlačových zástupcov,
 • rozpracovanie plánu činnosti sústredením sa na študenta, umožnenie študentom aplikovať získané vedomosti, práca v skupinách, rozvoj kreativity,
 • samotná tvorba a prispievanie do časopisov pripojením sa webovú stránku každej školy,
 • účasť študentov v miestnych rozhlasových a TV programoch, prispievanie do miestnych a regionálnych novín,
 • využívanie obsahu časopisov ako didaktický materiál pri vyučovaní pomocou rôznych tém časopisov.

   Súčasťou projektu sú vzájomné mobility – exkurzie žiakov a učiteľov medzi jednotlivými školami, financované zo štrukturálnych fondov.

Termín realizácie projektu: 09/2008 – 08/2010

Miesto realizácie: Hore uvedené štáty účastníkov projektu

        

Fotogaléria

Leonardo da Vinci - mobilitný projekt Hotelierstvo a catering na španielskych ostrovoch v otvorenej Európe

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobilitné projekty

Názov projektu:
Hotelierstvo a catering na španielskych ostrovoch v otvorenej Európe

Účastníci projektu: za podávajúcu organizáciu sa na projektovej mesačnej stáži zúčastnilo v dvoch turnusoch 6 študentiek 2. ročníka hotelovej akadémie v apríli 2009 a 6 študentiek v apríli 2010. Pre zabezpečenie bezproblémovej adaptácie účastníkov prvé dva týždne boli študenti sprevádzaní dvomi našimi pedagógmi. Za prijímajúce vzdelávacie centrum boli do projektu zapojení traja profesionálni pracovníci s patričnou kvalifikáciou.

Potreby stáže boli zamerané na:
- zdokonalenie metód a foriem komunikácie s klientom v cudzom jazyku v oblasti hotelových služieb a gastronómie
- používanie moderných reštauračných programov a rezervačných informačných systémov v oblasti hotelového a reštauračného podnikania
- oboznámenie sa so základnými druhmi potravín a s tradičnými surovinami využívanými v španielskej kuchyni
- technologické postupy prípravy pokrmov s využitím tradičných surovín a receptúry ich príprav
- techniky obsluhy zákazníka

Hlavné ciele a očakávané výstupy:  Cieľom projektu bolo predovšetkým zvýšiť odbornú spôsobilosť a úroveň komunikačných schopností budúcich absolventov hotelovej akadémie na otvorenom trhu práce v rámci Európy. Po úspešnom ukončení projektovej stáže bol študentom vydaný certifikát  (Euro-Pass). Očakávané výstupy sa prejavili v odbornom i osobnostnom raste účastníkov stáže nasledovne:
- spoznanie nových  technologických postupov a  metód v príprave pokrmov španielskej kuchyne, osvojenie si iných techník obsluhy zákazníka  a  používanie moderných reštauračných programov   a rezervačných informačných systémov,
- komunikácia v cudzích jazykoch v reálnych situáciach,  vystupovanie a komunikácia s klientom    na úrovni  europského štandardu
- rozšírenie obzoru a poznania nových destinácií, rast sebavedomia, schopnosť začlenenia sa do  pracovných tímov v europských podmienkach pracovného trhu.

Prínos stáže pre účastníčky mobility:  Prínos z absolvovania odbornej stáže bol pre jej účastníčky výrazne pozitívny, o čom svedčia aj ich vyjadrenia v nimi vypracovaných dotazníkoch. Ich aktívny prístup k zvereným úlohám, úroveň ich  vykonávania  a celková odborná a osobnostná prezentácia účastníčiek  bola  prijímajúcou vzdelávacou  inštitúciou IEC TEMIS a hotelovým zariadením Noelia Playa individuálne vyhodnotená certifikátmi získaných zručností a diplomami,  tvoriacimi prílohu záverečnej správy.

SUMMARY:
Country of execution – project – „Hotels and catering on the Spanish islands in the open Europe“ was provided with the contract with an international institution  - receiving educational centre International College TEMIS, the Canary Islands, Spain. Execution of this project was carried on in two turns in 04/2009 and 04-05/2010.

Participants of the project –the aim groups of the project were the students of the second grade maturita study „hotel academy“. In every turn 6 students took part. To provide smooth adaptation of the participants two teachers accompanied them at the beginning. Short term stay of one of the teachers was not paid from the grant money. From the receiving educational centre three professional workers with the proper qualification participated. They provided and monitored the stay in the hotel chosen under the supervision of a tutor – hotel manager.

The aims of professional training and results -  Main aim of the project was to increase skills and level of communication skills of the future graduate of hotel academy at the open job market within Europe. Expected output expressed themselves in professional and personal growth of the participants and were fulfilled as follows:
- gaining new technological methods in the national Spanish cuisine meals preparation and serving drinks
- acquainting with new techniques of customer serving
- foreign languages improvement (especially in Spanish) in real situations in communication with personnel and clients of the hotel
- extending of knowledge and seeing new destinations, self-confidence growth, the ability to join work teams in the European job market
- the aim to get known and use modern restaurant programmes and booking information services in hotel and restaurant business were not fulfilled in needed scope. Managing stated activities required much longer time. Studying the hotel booking system and administrative work of accomodation was in such a scope that the students could get familiar with the whole run of the hotel.

Contribution of the stay to the mobility participants: The contribution to the participants can be evaluated positively, which can be supported by their own words in their questionnaires. Their active attitude towards tasks, level of executing and wholesome personal presentation of the participants was evaluated in certificates and diplomas by the receiving educational institution IEC TEMIS and the hotel Noelia Playa, which are the enclosures of the final report.

Termín realizácie stáže - projektu mobility:
1. turnus   01.04.2009 – 30.04.2009
2. turnus   07.04.2010 – 06.05.2010

Miesto realizácie: Španielsko – Kanárske ostrovy – Tenerife – Puerto de La Crus

Články o projekte

Fotogaléria 2009

   V dňoch 6. 4. 2010 – 7. 5. 2010 sa študentky druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia zúčastnili odbornej stáže na Kanárskych ostrovoch – na Tenerife.

   Pracovali, a zároveň  boli ubytované, v trojhviezdičkovom apartmánovom hoteli Noelia Playa v meste Puerto de La Cruz. Odborná stáž bola zameraná na oboznámenie sa s miestnou kuchyňou,  s tradičnými surovinami, receptúrami a nápojmi, na osvojenie si  techniky obsluhy. Absolvovali aj intenzívny 20-hodinový kurz španielskeho jazyka.

   Vo voľnom čase  spoznávali krásy ostrova – Národný park Cañadas del Teide, vulkanické jaskyne, prírodné morské jazerá vytvorené vo vulkanických skalách, pláže s pieskom zo Sahary, miesta s tisícročnými stromami, historické pamiatky a mnohé iné pozoruhodnosti. Navštívili parlament v hlavnom meste Santa Cruz a taktiež zoologickú záhradu Loro Parque, v ktorej  videli rôzne druhy exotických zvierat a morských živočíchov. Nezabudnuteľným zážitkom boli prechádzky po pláži s čiernym vulkanickým pieskom.

   Dňa 9.6.2010 sa konala prezentácia stáže na Kanárskych ostrovoch., na ktorej žiačky oboznámili svojich pedagógov a spolužiakov o priebehu stáže, o svojich zážitkoch na pracovisku, aj o krásach ostrova. Prezentácia bola spojená s degustáciou, na ktorej mohli všetci prítomní ochutnať španielske pokrmy, ktoré študentky pripravili.

Fotogaléria 2010

Stáž študentov SOŠ na Kanárskych ostrovoch v Levickej televízii.

Otvorená škola 2007

Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Otvorená škola 2007"

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty, vyhlásilo tematický okruh na rozvojové projekty pod názvom „Otvorená škola 2007" na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

     Predložené projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • súlad projektu s prioritnými oblasťami programu
 • prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy
 • kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstvaa odborníkov v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu
 • nápaditosť a originalita
 • kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

 

Náš projekt

Nové informačné technológie vo vyučovaní a v styku s verejnosťou na Združenej strednej škole v Leviciach

1.    Časový harmonogram realizácie projektu

Názov aktivity

Predpokladaný termín realizácie

august

september

október

november

december

1.Diskusné fórum

 

 

X

 

 

2.Študentský portál

 

 

 

X

 

3.Vzdelávanie učiteľov

 

 

 X

 X

 X

4.Škola a telesne postihnutí

 

X

 X

 X

 

5.Levice a okolie v cudzom jazyku

 

 X

 X

X

X

6.Partnerská škola

 

 

 

 

X


2.    Zameranie projektu na

 • priamu účasť rodičov na projektoch školy
 • spoluprácu školy so samosprávou a turistickou informačnou kanceláriou Levíc v oblasti regionálneho cestovného ruchu
 • pokračovanie v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých – organizovanie aktivít a kurzov pre ich potreby
 • tvorba digitálnych metodických materiálov pre učiteľov s možnosťou ich zverejnenia na webovej stránke školy
 • budovanie lepšieho informačného systému školy pre učiteľov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti


3. Zabezpečenie projektu

 • Vypracovanie projektu Mgr. Z. Nemčoková
 • Po schválení projektu nabehne realizácia projektu okamžite.   z: koordinátor projektu, RŠ
 • Vytvorenie projektového tímu:
  • koordinátor projektu: Mgr. Z. Nemčoková
  • odborný personál: Mgr. Z. Nemčoková, Ing, M. Agárdyová,

4. Komentár k rozpočtu

1 PC do zborovne                                                                          18 000 Sk
1 multifunkčné zariadenie do zborovne                                               6 000 Sk
1 PC do učebne kozmetičky, kaderníčky                                            18 000 Sk
1 Dataprojektor                                                                             25 000 Sk
1 Digitálny fotoaparát                                                                       5 000 Sk
2 ks notebookov                                                      2x21 000 Sk = 42 000 Sk
6 ks PC do učebne                                                  6x18 000 Sk = 108 000 Sk
sieť-switch, kábel, koncovky                                                              8 000 Sk
Spolu                                                                                       230 000 Sk

Lektorská činnosť                                                                          19 200 Sk
Vedenie tímov                                                                              10 000 Sk
Ostatní                                                                                          4 000 Sk
Materiál                                                                                          1 300 Sk
Ľudské zdroje                                                                            34 500 Sk

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o