.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1- Mládež v európskej inklúzii

Názov projektu: „Mládež v európskej inklúzii“

                       „The Youth in european inclusion“  

Kód projektu:      2021-1-SK01-KA122-VET-000017823

Termín trvania:   1. 12. 2021 - 31. 05. 2023

Krajina realizácie projektu: Česká republika, Praha

Výška grantu:      56 030 €

 

V projekte sa realizuje vzdelávacia mobilita - odborná stáž učiacich sa  v OVP - žiakov, ako iná forma odborného výcviku, ktorá predstavuje štyri samostatné mobility prebiehajúce 14 dní v štyroch turnusoch, bude sa realizovať počas troch školských polrokov. Projekt je určený pre žiakov UO:

- cukrár, kuchár, čašník servírka III. ročník,

- predavač II. ročník,

- ŠO obchodný pracovník III. ročník.

Hlavným cieľom projektu

je inklúzia žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave. Mobility chceme orientovať práve na žiakov s nedostatkom príležitostí, so ZZ a zo znevýhodneného a ekonomicky slabšieho prostredia.

V zložitom výchovno-vzdelávacom období posledných  školských rokov je prioritou venovať pozornosť žiakom, ktorí z ekonomických a iných dôvodov stagnovali v dištančnej a domácej príprave. Dať rovnocennú  príležitosť práve tejto skupine žiakov, aby okrem OVP doma ovplyvnili svoj profesijný sebarozvoj možnosťou sledovať  a nacvičovať zručnosti ich odboru štúdia v inej krajine, kultúre, zvykoch, ale zároveň nevytvárať jazykovú bariéru.  Najviac postihnuté dištančným odborným vzdelávaním sú práve UO kuchár, čašník, cukrár, kde boli uzavreté prevádzky. 

Ďalším dôležitým cieľom projektu je  skvalitňovať praktické zručnosti a tvoriť, formovať pracovné kompetencie.

Počas OS  budú účastníci zaradení do pracovného a výrobného procesu, budú nacvičovať  a porovnávať zručnosti, postupy, budú zlepšovať  pracovné, komunikačné, digitálne a environmentálne kompetencie  v multikultúrnom pracovnom prostredí. Poskytneme rovnakú možnosť  žiakom odborne rásť. Pracovať budú pod vedením mentora, ktorý bude usmerňovať ich prácu, upozorňovať na chyby a opravovať nedostatky, zabezpečovať účastníkom individuálny prístup.  Možnosťou sebarealizácie v novom prostredí, sledovania inovácií v odbore a porovnávanie so stavom v našich podmienkach a na našich prevádzkach,  účastník rozšíri svoj pohľad a rozsah informácií na profesiu, v ktorej sa vzdeláva.

Ďalším čiastkovým cieľom projektu  je rozvíjanie kompetencie k ochrane životného prostredia, environmentálnych  kompetencií, učenia sa vážiť si prírodné  zdroje a neplytvať nimi, nezaťažovať ŽP.

Vo všetkých odboroch navrhovaných mobilít je úzko prepojená prax a environmentálna výchova na  súčasné učebné osnovy OVY počas celého štúdia.  Vo všetkých profesiách sa dodržiavajú stále prísnejšie predpisy vzťahujúce sa na ochranu ŽP, separovanie odpadov, šetrenie energiami, šetrenie surovinami, znižovanie environmentálnej záťaže. Vzťah k prírode a životnému prostrediu formujeme od útleho detstva v predškolskej výchove, počas vzdelávania na základnej a strednej škole. Napriek tomu je potrebné neustále opakovať a učiť sa osobnej zodpovednosti za kvalitu  životného  prostredia okolo nás. Účastníci mobilít budú sledovať a porovnávať v zahraničných prevádzkach svojho odboru environmentálne požiadavky dané legislatívnymi predpismi štátu na prevádzky a činnosti,  opatrenia vykonávané v nich. Popri nácviku zručností a job shadowingu  budú aj účastníci mobility ako súčasť pracovného tímu dodržiavať rovnaké pravidlá, hodnotiť a porovnávať s predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 1. turnus

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 2. turnus

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 3. a 4. turnus

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o