.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia SPU v Nitre u nás

Už vyše polstoročia je Nitra synonymom poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Jej poslaním je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. Na svojich šiestich fakultách poskytuje však také široké možnosti získavania poznatkov z oblasti biologických, ekonomických, technických a spoločenských vied, že vytvára predpoklady pre uplatnenie absolventov aj v ostatných oblastiach hospodárstva. Fakulta ekonomiky a  manažmentu SPU v  Nitre zaujíma popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku.

V  komplexnej akreditácii vysokých škôl Slovenska v roku 2015 získala hodnotenie A- a už niekoľko rokov je jednou z najlepších fakúlt s ekonomickým zameraním na Slovensku (podľa hodnotenia ARRA 2013, 2014, 2015). Jej poslaním je vychovávať jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a  marketingu, účtovníctva a  financií, kvantitatívnych metód, informatiky a  environmentálnej ekonomiky a manažmentu. Dňa 21. marca 2018 mali žiaci IV.H triedy možnosť stretnúť sa so zástupcami fakulty - doc. Ing. Patrikom  Rovným, PhD. - prodekanom pre personálnu prácu a rozvoj fakulty a Mgr. Radomírou Hornyak Gregáňovou, PhD. Získali tak podrobné informácie o možnostiach štúdia, študijných programoch, spolupráci s praxou, ako aj o uplatnení na trhu práce.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o