.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHealthy European Youth

 

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Stručný predbežný program projektu:

1.    Medzinárodné stretnutie v Rumunsku (január 2015). Zúčastnia sa 2 učitelia (vytvorenie filmu z aktivít stretnutia)

2.    Športové dobrodružstvo na mape – študenti zbierajú míle, aby dosiahli dalšiu krajinu „Erasmus“ na mape.

3.    Zostavenie plánu pre atlétov z každej krajiny (spoločný produkt)

4.    Medzinárodné stretnutie v Turecku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2015

5.    Vytvorenie športového slovníka (spoločný produkt) – marec 2015

6.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – Každá škola zorganizuje aktivity pre prezentáciu produktov, súťaživý športový program, umelecký program – máj 2015.

7.    Medzinárodné stretnutie vo Fínsku – aktivity učenia – 2 učitelia + 6 žiakov (film zo stretnutia) – máj 2015

8.    Vytvorenie metodologickej príručky pre prezentáciu neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy pre rozvoj tela pomocou športu – jún 2015.

9.    Medzinárodný workshop – Rumunsko – júl 2015

10.    Výskum o zdravom stravovaní. Po výskume v škole každý partner poskytne túto štatistiku o stravovacích návykoch študentov. Stretnutie s odborníkom na výživu kvôli stanoveniu konceptu zdravého stravovania – september 2015.

11.    Návšteva zeleninovej záhrady. Študenti sa zúčastnia zberu zeleniny. Návšteva potravín kvôli identifikácii zdravých potravín. Vytvorenie plagátov o zdravom jedle – november 2015.

12.    Medzinárodné stretnutie v Španielsku – 2 učitelia (film z aktivít) – november 2015.

13.    Články v časopise o ovocí a zelenine, výmena vianočných pohľadníc – december 2015.

14.    Stretnutie s odborníkom na výživu. Návšteva mliekarne a stanovenie kaloricky vyrovnaného menu podľa veku – január 2016.

15.    Článok v časopise o mliečnych výrobkoch. Každá škola bude mať deň zdravia – február 2016.

16.    Medzinárodné stretnutie v Taliansku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2016.

17.    Návšteva farmy – študenti sa zúčastnia na farmárskych prácach – jún 2016.

18.    Košík zdravých potravín, každá škola vytvorí košík informácií (obrázky, články, knihy, recepty) o typických zdravých jedlách regiónu (hlavne ovocie a zelenina) – máj 2016

19.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj). Každá škola zorganizuje prezentáciu produktov, umenia – máj 2016.

20.    Medzinárodné stretnutie v Poľsku – aktivity učenia, študenti sa tiež zúčastňujú – tvorba videa – máj 2016.

21.    Vytvorenie metodologickej príručky s prezentovaním neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy, zdravé stravovanie – jún 2016

22.    Organizovanie medzinárodného workshopu: zdravá strava – z farmy na tanier – Rumunsko – júl 2016.

23.    Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.

24.    Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016

25.    Medzinárodné stretnutie v Estónsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - film o aktivitách zo stretnutia – december 2016.

26.    Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

27.    Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017

28.    Medzinárodné stretnutie v Grécku – zúčastnia sa 2 učitelia – video o aktivitách stretnutia – marec 2017.

29.    Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík?, - apríl 2017

30.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – máj 2017

31.    Medzinárodné stretnutie na Slovensku. Zúčastňujú sa aj študenti – video – jún 2017.

Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobility

Názov projektu:
Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Čítať ďalej...

Elektronická knižnica

ŠKOLSKÁ ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA – Knižnično-informačný systém CLAVIUS

   V rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“ získala naša škola za vypracovaný projekt nenávratnú finančnú podporu v sume 100 000,– Sk.

  Projekt, ktorý naša škola poslala do súťaže, je zameraný na oživenie školskej knižnice elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-kumunikačných technológií (IKT) a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom a neskoršie i členom miestnej komunity.

   Moderná elektronická knižnica bude plniť nasledovné funkcie:

  • informačné centrum školy – zabezpečuje prístup ku všetkým informačným zdrojom
  • komunikačné centrum školy – poskytuje možnosti spontánnych i plánovaných kontaktov
  • kultúrne centrum – organizuje všestranné kultúrne aktivity pre žiakov i pedagogických pracovníkov
  • miesto vyučovania a vzdelávania – v školskej knižnici sa realizujú mnohé vyučovacie hodiny ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú výchovu žiakov vo vyučovaní i mimo neho.

   So spoluúčasťou školy bolo v celkovej v sume 116 500,– Sk zakúpené moderné technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice, konkrétne PC zostava pre školského knihovníka, PC zostava pre používateľov knižnice, dataprojektor, plátno, laserovo ukazovátko, tlačiareň, kopírovací stroj, skener, snímač čiarového kódu a knižničný softvér s on-line katalógom CLAVIUS. Súčasne bol doplnený knižničný fond odbornou literatúrou v sume 7 300,– Sk.

   Uvedené vybavenie elektronickej knižnice bude inštalované v existujúcej školskej knižnici č. 17,5 po ukončení rekonštrukčných prác knižničných priestorov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie knižnice bude zrealizovaná oprava omietky a nová maľovka stien, rekonštrukcia a náter regálového systému, umiestnenie nového nábytku vyrobeného v školských stolárskych dielňach a výmena stoličiek i vykurovacieho telesa.

   Počas rekonštrukčných prác bude prehodnotený existujúci knižničný fond a bude vytvorený zoznam kníh, ktoré svojim obsahom nestrácajú hodnotu a majú výpovednú hodnotu pre súčasné i budúce reálie. Súčasne bude správca školskej knižnice Ing. Laco vytvárať v prostredí Knižničného systému Clavius počítačovú databázu kníh po selekcii knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti i fyzického stavu kníh.

   Otvorenie školskej elektronickej knižnice v jej vynovených priestoroch sa uskutoční v októbri 2008 počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Levice, január 2008

 

Medzinárodný deň školských knižníc

   V dnešnej dobe už hádam nie je v kalendári voľného dňa, ktorý by nebol venovaný nejakej múdrej veci, zmysluplnému podujatiu, alebo charitatívnej činnosti. Tak máme Deň boja proti AIDS, Deň Zeme, Deň zbierky na bielu pastelku a podobne. No tvorcovia takýchto dní veľkým „D“ pamätali na rozvoj vzdelanosti a kultúry a tak 27. október vybrali ako deň školských knižníc.

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls v roku 1999. Čo je cieľom tohto dna? V každodennom zhone sa trošku zastaviť, zamyslieť sa nad problematikou dňa, prípadne cieľavedome pomôcť finančne či aktivitami urobiť niečo pre ten deň “D“. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici.

   Ak sa SOŠ v Leviciach na Ul. sv. Michala 36 svojimi celodennými aktivitami s radosťou zapojila do dňa knižníc, nebola to len narýchlo pripravovaná akcia, ale dlhodobejšia práca. Vedenie školy naplánovalo na 27. október 2008 slávnostné otvorenie obnovenej školskej knižnice. Podstatne sa skultúrnili podmienky priestorov školskej knižnice, pričom všetky práce na jej revitalizácii vykonali žiaci odborných učebných profesií pod vedením ich majstrov a pracovníkov údržby školy. Obnovila sa maľovka, vyrobený bol nový nábytok pre inštaláciu IKT a kreslá pre návštevníkov školskej knižnice.

   Všetky tieto práce boli uskutočňované preto, aby sa naplnil hlavný cieľ rozvojového projektu školských knižníc, ktorým je vytvorenie Elektronickej školskej knižnice prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT). Manažovaním tejto činnosti bol poverený projektový manažér školy Ing. Imrich Laco. Zo získanej dotácie MŠ SR škola kúpila knižničný softvér s on-line katalógom Clavius, 2 personálne počítače, multifunkčnú tlačiareň a dataprojektor. Všetko toto zariadenie je nainštalované v novozriadenej školskej knižnici s pripojením na internet. Samozrejme, že vytvorenie počítačovej databázy školského knižničného fondu bolo uskutočňované už pred oficiálnym otvorením knižnice a prebieha i naďalej. Počas tvorby databázy bola uskutočnená selekcia knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti a fyzického stavu kníh. Správcom knižnice bol menovaný Ing. Laco.

   Na slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Nemčokovou sa na otvorení okrem profesoriek slovenského jazyka a študentov školy zúčastnili aj hostia z Tekovskej knižnice, Mgr. Vlasta Kollárová z oddelenia literatúry a Mgr. Katarína Tomusová z oddelenia akvizície a metodiky. Po úvodnom príhovore Mgr. Nemčokovej a Mgr. Kollárovej nasledoval kultúrno-vzdelávací program. Po úvodnom prednese básne, profesorka slovenčiny Mgr. Gabriela Lačná za pomoci inštalovanej IKT slovom aj premietaným obrazom uviedla históriu vzniku Tekovskej knižnice od konca 19. storočia. Prítomní hostia a študenti potleskom ocenili zaujímavú prezentáciu významných kultúrnych a osvetových dejateľov Levíc ako aj obrazovú projekciu historických budov spojených s činnosťou Tekovskej knižnice.

   S cieľmi elektronickej knižnice s využitím IKT a internetu prítomných hostí a študentov a oboznámil Ing. Laco. Hlavnými cieľmi Elektronickej školskej knižnice okrem obnovy knižničného fondu je vytvorenie informačného, komunikačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra školy pre žiakov, pedagógov a ostatných záujemcov miestnej komunity.

   Dlhodobým cieľom je zabezpečiť modernizáciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry ako aj odborných predmetov. V rámci rozvíjania vzťahu k slovenskej literatúre a literatúre vôbec bude školská knižnica miestom, kde sa raz mesačne uskutoční „živé čítanie“ žiakov z literárnej tvorby súčasných slovenských a európskych spisovateľov a básnikov, prípadne bude uskutočnená beseda s regionálnymi tvorcami literatúry.

   Po slávnostnom kultúrno-vzdelávacom programe sa Deň školských knižníc neskončil. Nadväzovala poldňová aktivita, ktorá súvisela aj s podujatím v školskej knižnici - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

   Študenti SOŠ Ulica sv. Michala 36 si zmerali sily a vedomosti zo slovenčiny a literatúry v dvoch kategóriách. Zvlášť súťažili študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia – kategória B, zvlášť pracovali tretie a štvrté ročníky študijných odborov – kategória A.

   Po vlaňajšom nultom ročníku bola tohtoročná úroveň olympiády vyššia. Aj keď prvoročiaci boli zo začiatku na olympiáde trošku rozpačití, tretiaci a štvrtáci boli už takmer profesionáli a na veľmi dobrej úrovni zvládli najmä diskusné príspevky; nielenže boli vtipné a nápadité, ale aj na dobrej odbornej úrovni.

   Víťazkou v kategórii A bola Zuzana Sklenárová zo 4.L, víťazkou kategórie B bola Klaudia Gobodyová z 2.L. Obe študentky sa zúčastnia na krajskom kole Olympiády SLJ, ktoré sa uskutoční 04.12.2008 v Nových Zámkoch.

   Ako lepšie bolo možné pripomenúť si Deň školských knižníc, ako konkrétnou prácou s textom, či už písaným alebo hovoreným?

   Z priebehu otvorenia Elektronickej školskej knižnice, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a odovzdania cien jej víťazkám bola vytvorená obrazová dokumentácia, ktorá bude uverejnená na webovej stránke našej školy.

Levice, 30.10.2008

Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Fotogaléria

Nové trendy vo vyučovacom procese

V období od 27.4.2012 do 27.6. 2012 sa v Strednej odbornej škole na Ulici sv. Michala 36 v Leviciach, pod vedením Mgr. Zuzany Nemčokovej, zrealizoval grantový program "Pozitívna energia pre šport 2012", pod záštitou Nadácie Pontis cez Nadačný fond Západoslovenskej energetiky.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o