.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia podnikateľských plánov odboru prs 2. ročník

Študenti II. N triedy v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách dňa 12. októbra 2015 prezentovali svoje podnikateľské plány pred spolužiakmi našej školy.

Vypracovali nasledovné podnikateľské plány:

Mária Čurgaliová – Provensál Majka – predaj darčekov v provensálskom štýle,
Beáta Kováčová – SUNSHINE – ázijská reštaurácia,
Bianka Kútiová – ZVERINA – predaj chovateľských a rybárskych potrieb,
Friderika Makáňová – kvetinárstvo KUKADLO – predaj a aranžovanie kvetín,
Simona Pintešová – škôlka ZEBRIČKA – materská škôlka,
Angelika Poláková – salaš SLAVKOV – salaš so slovenskými špecialitami.

Dobre vypracovaný podnikateľský plán je jedným z predpokladov úspešného štartu podnikania. Môže mať pár alebo niekoľko desiatok strán, vždy záleží na tom, pre aký účel ho píšeme. Môže to byť zakladateľský rozpočet, strategický pre potreby manažmentu alebo finančný pre budúceho investora. Napriek tomu, že každý je v niečom špecifický, v základných otázkach sú si podobné. Dávajú odpovede na otázky: Aká je situácia firmy v súčasnosti? Aké sú zámery do budúcnosti? Aké nástroje a prostriedky použijeme na dosiahnutia cieľa?

Študenti na hodinách odbornej praxe vypracovali svoje podnikateľské plány podľa určitej štruktúry. Vychádzali so základnej myšlienky, čo chceme robiť, aké produkty alebo služby budeme ponúkať. V analýze trhu sa venovali postaveniu podniku vo vzťahu ku konkurencii. Stručne popísali, aké marketingové nástroje budú používať na spropagovanie svojho podniku. Navrhli vhodnú organizačnú štruktúru s popisom pracovných pozícií. Realizácia zámeru si vyžaduje ešte navrhnúť priestory, materiálne zabezpečenie, zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Veľkú pozornosť venovali finančnému plánu, pretože premieta všetky argumenty predchádzajúcich častí do konkrétnych čísiel. Počítali mzdy, odpisy dlhodobého majetku, vyhotovili rozpočet nákladov a výnosov a navrhli použitie zisku. Svoje plány obohatili o rôzne prílohy a obrázky. Vypracované projekty boli na rôznej úrovni, s určitými kladmi a nedostatkami, ale všetci žiaci splnili svoju úlohu.

Precvičili si svoje podnikateľské, komunikačné a prezentačné zručnosti. Tri študentky sa rozhodli, že využijú získané skúsenosti a zručnosti pri vypracovaní podnikateľského plánu na hodinách odbornej praxe a zvolia si formu obhajoby svojho projektu – podnikateľského plánu na praktickej časti MS z odborných predmetov.

Vedúca MK obchod a služby Ing. Anna Kováčová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o