.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli školského pracoviska praktického vyučovania na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach, katastrálne územie Levice, na parc. č. 1816, vhodnú na umiestnenie strednoplošného reklamného zariadenia s výlepovou plochou do 12 m2.

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č.  4520.

doba nájmu : na 1 rok

cena nájmu minimálne vo výške : 166,00 EUR/rok

Ďalšie podmienky: 

termín obhliadky predmetu nájmu – pracovné dni od 8.00 do 10.00 hod.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte poštou do 30. 06. 2021 

na adresu: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01  Levice

v označenej obálke: „NÁJOM“

Bližšie informácie na tel. čís.: 0911720615.

Kontaktná osoba: Renata Šišková

 

Dátum zverejnenia: 14. 06. 2021

 

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 30. 06. 2021 do 12,00 hod.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o