.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOznam pre žiakov a zákonných zástupcov

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  o prerušení vyučovania na stredných školách od 12. 10. 2020 do odvolania bude vyučovanie na škole prebiehať dištančnou formou nasledovne:

•úlohy budú zadávané žiakom a kontrolované prostredníctvom komunikačnej platformy EDUPAGE v čase podľa rozvrhu platného na školský rok 2020/2021,

•počas dištančného vzdelávania je prítomnosť  žiakov na vyučovacích hodinách povinná,

•zákonný zástupca je povinný kontrolovať žiaka a v prípade problémov komunikovať s triednym učiteľom,

•ak sa žiak nezúčastňuje dištančného vzdelávania, musí rodič alebo plnoletý žiak uviesť dôvod a ospravedlniť  dané dni triednemu učiteľovi,

•v čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky na diaľku, nebudú komunikovať a dosiahnu neuspokojivé výsledky, budú musieť absolvovať komisionálne skúšky,

•odborný výcvik u zamestnávateľov pokračuje prezenčne na základe konzultácie a po dohode školy so zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ určí, že odborný výcvik môže naďalej prebiehať, žiak je povinný vzdelávania sa zúčastňovať. Neprítomnosť sa rieši absenciou, ktorú je potrebné ospravedlniť,

•odborný výcvik ktorý prebiehal doteraz prezenčne pod vedením majstrov odbornej výchovy na pracoviskách praktického vyučovania školy, pokračuje dištančnou formou, ktorej sa zúčastňujú podľa rozvrhu aj žiaci skupiny, u ktorých zamestnávateľ určil, že nie je možné vykonávať odborný výcvik na jeho pracovisku.

Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o