.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceÚčelové cvičenia

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu šesť hodín v každom polroku školského roka raz. Jesenný termín sme zrealizovali v mesiaci september, jarný nás ešte len čaká.

Cieľom cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomosti riešením rôznych praktických úloh a simulácií, motivovať žiakov a budovať tím, posilňovať kolektív, rozvíjať strategické myslenie, rozvíjať morálno-vôľové vlastnosti a prispievať k ich aktivite. 

Žiaci prvého a druhého ročníka na jednotlivých stanovištiach prebrali nasledovné témy – Zdravotná príprava a poskytnutie prvej pomoci, Zdravý životný štýl, Šikanovanie a atmosféra v triednom kolektíve, Drogy a iné návykové látky ako aj Školský poriadok a správanie sa na vyučovaní a na odbornom výcviku. Keďže počasie nám prialo, odolnosť organizmu si žiaci otestovali pobytom v prírode a spoznávaním prírodných lokalít v blízkosti mesta. Zároveň sme sa snažili poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia.

V rámci Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme bola pre žiakov pripravená prednáška MUDr. Čechovej.

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili trojdňového Kurzu na ochranu života a zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a prírody, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. Žiaci počas troch dní pracovali na rôznych stanovištiach, kde sa oboznámil so zdravotnou prípravou, CO, dopravnou situáciou na cestách, vyskúšali si aj streľbu či  prácu s buzolou. Jeden deň bol zameraný na turistiku – spoznávanie Štiavnických vrchov.

Výstupné vedomosti si žiaci overili testom, v ktorom boli zhrnuté všetky oblasti  - zdravotná, CO, dopravná.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o