.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceFinančná olympiáda

Stredoškoláci otestujte si svoje vedomosti - podrobnosti nájdete TU.

Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  o prerušení vyučovania na stredných školách od 12. 10. 2020 do odvolania bude vyučovanie na škole prebiehať dištančnou formou nasledovne:

•úlohy budú zadávané žiakom a kontrolované prostredníctvom komunikačnej platformy EDUPAGE v čase podľa rozvrhu platného na školský rok 2020/2021,

•počas dištančného vzdelávania je prítomnosť  žiakov na vyučovacích hodinách povinná,

•zákonný zástupca je povinný kontrolovať žiaka a v prípade problémov komunikovať s triednym učiteľom,

•ak sa žiak nezúčastňuje dištančného vzdelávania, musí rodič alebo plnoletý žiak uviesť dôvod a ospravedlniť  dané dni triednemu učiteľovi,

•v čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky na diaľku, nebudú komunikovať a dosiahnu neuspokojivé výsledky, budú musieť absolvovať komisionálne skúšky,

•odborný výcvik u zamestnávateľov pokračuje prezenčne na základe konzultácie a po dohode školy so zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ určí, že odborný výcvik môže naďalej prebiehať, žiak je povinný vzdelávania sa zúčastňovať. Neprítomnosť sa rieši absenciou, ktorú je potrebné ospravedlniť,

•odborný výcvik ktorý prebiehal doteraz prezenčne pod vedením majstrov odbornej výchovy na pracoviskách praktického vyučovania školy, pokračuje dištančnou formou, ktorej sa zúčastňujú podľa rozvrhu aj žiaci skupiny, u ktorých zamestnávateľ určil, že nie je možné vykonávať odborný výcvik na jeho pracovisku.

Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

COVID 19 mimoriadny oznam

Riaditeľka školy dôrazne žiada žiakov školy:

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

2. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Príloha 4 na stránke MŠ VVaŠ SR

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/

3. Riaditeľka školy dôrazne upozorňuje rodičov a žiakov, aby pri akomkoľvek prejave choroby s príznakmi Covid 19 NEŠLI DO ŠKOLY

Návod čo robiť,  ak ste chorý TU.

4. Zákaz vstupu do budovy školy cudzím osobám

Od 1.10.2020 platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00hod.do odvolania, pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

-detí do 3 rokov veku,

-osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre.

Mladý Európan

   15. ročník súťaže Mladý Európan bol dočasne pozastavený. Aprílové regionálne kolo sa nekonalo, COVID - 19 zohral svoje. Zastúpenie Európskej komisie v SR rešpektovalo všetky opatrenia a nariadenia vlády SR spojené s nákazou koronavírusu.

   Nový školský rok 2020/2021 priniesol možnosť uskutočniť vedomostnú súťaž v septembri. Žiaci IV. H triedy – Elizabet Záhorcová, Kvetka Urbančeková a Roman Krajčír sa začali pripravovať. Vypracovali projekt  o krajine predsedajúcej  Rade Európskej únie v roku 2020, o Nemecku.

Čítať ďalej...

Oznam pre oslobodených žiakov z telesnej a športovej výchovy na šk. rok 2020/2021.

Oznam TU.

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok!

Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o