.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVšeobecné informácie

skolaStredná odborná škola služieb je príspevková organizácia s počtom žiakov 440 v školskom roku 2018/19 je jediná škola v Levickom regióne, ktorá ponúka trojročné učebné odbory a širokú škálu študijných odborov. Je to škola s vyše 130 ročnou históriou a tradíciou vzdelávania v levickom okrese. Zamestnáva  76 pedagogických a 22 nepedagogických pracovníkov. Škola má akreditáciu MŠ SR na organizovanie siedmich vzdelávacích aktivít - rekvalifikačných kurzov v odboroch: murár, inštalatér, kaderník, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kozmetik.

Škola poskytuje možnosť vzdelania v 11 učebných odboroch (kuchár, čašník, servírka, hostinský, cukrár,  predavač, kaderník, murár, inštalatér, stolár, autoopravár-mechanik), v 4 študijných  odboroch (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, kozmetik a operátor stavebnej výroby), v  6 odboroch nadstavbového maturitného štúdia. Na škole prebieha výučba anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. Stredná odborná škola služieb poskytuje možnosti rozvíjania talentov najmä na súťažiach zručnosti vo všetkých odboroch, v stredoškolskej odbornej činnosti, v študentskej firme, v predmetových olympiádach, v korešpondenčných a na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Má bohatú ponuku mimoškolských aktivít. Žiaci si môžu vybrať z viacerých voľnočasových aktivít prebiehajúcich na škole, môžu získať certifikát z barmanského kurzu, baristického kurzu, môžu sa zúčastniť odborných exkurzií doma i v zahraničí a pravidelných akcií školy: školský ples, imatrikulácie, talenty a športových súťaží.

Škola spolupracuje s mnohými podnikateľskými subjektami v regióne, je členom zväzov a cechov:

  • Zväzu hotelov a reštaurácií – od r. 1996,
  • Zväzu kuchárov a cukrárov – od r. 1996,
  • Zväzu cukrárov a pekárov – 1998,
  • Živnostenského zväzu kaderníkov a kozmetičiek - od r. 2001,
  • Cechu maliarov na Slovensku od r. 2000.

 

Škola je členom SOPK  a v spolupráci s ňou a jej delegovanými zástupcami uskutočňuje záverečné skúšky v učebných odboroch a  maturitné skúšky  v študijnom odbore kozmetik. Spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). Chceme, aby sa naša škola stala modernou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou komplexné služby v oblasti odborného vzdelávania v regióne pre žiakov i dospelých v rámci celoživotného vzdelávania prezenčnou i dištančnou formou.

Viac informácií nájdete v knižke o škole TU

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o