.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení o niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

 

Článok I.

Základné ustanovenie

1.Stredná odborná škola služieb

2.Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

1.Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene doplnení o niektorých zákonov.

2.Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. 

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 

1.Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje,

2.Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrh, zastupuje žiakov aj navonok.

3.Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4.Iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

5.Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6.Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7.Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady. 

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1.Žiacka školská rada má 11 členov.

2.Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3.V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním. V učebných odboroch zastupuje jeden ročník jeden žiak. 

4.Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady. 

5.Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba volia predsedu tajným hlasovaním.

6.Z každej voľby sa robí zápisnica.

7.Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

8.Predseda žiackej školskej rady, zvolený nadpolovičnou väčšinou, zastupuje žiacku školskú radu v Rade školy SOŠ služieb v Leviciach. 

9.Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady. 

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1.Člen má právo:

a)voliť a byť volený

b)navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady

c)byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať.

d)hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady

e)predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2.Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3.Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1.Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2.Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

3.Predseda žiackej školskej rady je členom Rady školy SOŠ služieb v Leviciach a pravidelne sa zúčastňuje jej zasadnutí. 

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1.Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2.Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3.Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4.Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 11.10.2017 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

                                                                                                                                            Matúš Svitok

                                                               podpis predsedu ŽŠR

 

Aktivity

Stretávame sa raz do mesiaca v školskej knižnici.

Naše pravidelné aktivity:

•    Imatrikulácia
•    Školská diskotéka
•    Zbierka Biela pastelka
•    Zbierka Hodina deťom
•    Zbierka Deň narcisov
•    Zbierka Modrý gombík
•    Súťaž vo vianočnej výzdobe jednotlivých tried
•    Deň detí v MŠ a ŠKD
•    Rôzne besedy a výlety
•    Vydávanie školského časopisu White house

Ak máte nejaké zaujímavé nápady, podnety a chcete sa s nimi podeliť, pridajte sa k nám. Radi vás privítame.

Žiacka školská rada - zloženie

Zloženie žiackej školskej rady

Predseda: Matúš Svitok (IV.H)

Členovia:

Jennifer Kozáková (I.C)

Bianka Urblíková (II.C)

Tomáš Vyskok (III.D)

Barbora Šuranská (I.K)

Nikola Tušková (III.KL)

Marián Bogár (IV.KL)

Jessica Kováčová (I.H)

Alexandra Kráľová (II.H)

Ivana Popová (III.H)

Romana Oravcová (V.H)

Alžbeta Alexandra Markotánová (III.G)

Dávid Filus (IV.G)

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o