.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceÚvod

Poradenstvo pomáha riešiť určité problémy, zvládať ich, uvedomiť si vlastné potreby, podporiť sebavedomie, aktívne orientuje v životnej situácii, formuje osobnosť a zdôrazňuje zodpovednosť za seba samého.

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom školy na základe menovacieho dekrétu. Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva – a to popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.

 

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU

a) poradenská, konzultačná, informačná činnosť:

• poradenstvo, konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,

• poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov,

• poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie,

• poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

b) koordinačná a hodnotiaco-analytická činnosť:

• prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

• poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom,

• poskytovanie vedeniu školy návrhov a odporúčaní, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,

• prepojenie školy s výchovnými poradcami základných škôl Prešovského kraja pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy,

 

VLASTNÉ KONKRÉTNE ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

• poskytovať konzultácie žiakom a rodičom o otázkach štúdia na vysokej škole, o otázkach voľby povolania,

• spolupracovať v oblasti profesionálnej orientácie s príslušnými úradmi, zariadeniami a organizáciami – ÚPSVaR, CPPPaP, jednotlivé VŠ, inštitúcie zabezpečujúce štúdium v zahraničí a pod.

• v prípade záujmu žiakov zabezpečovať psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre vhodný výber študijného zamerania,

• naučiť žiakov používať internetový program Sprievodca svetom povolaní,

• pomáhať žiakom pri spracovaní materiálov na vysoké školy, • zabezpečovať propagáciu školy:

• prostredníctvom výchovných poradcov ZŠ,

• prostredníctvom dňa otvorených dverí v našej škole,

• prostredníctvom skúseností bývalých aj terajších žiakov,

• do propagácie školy na ZŠ zapájať aj ostatných pedagogických zamestnancov.

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o