.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ v učebnom odbore hostinský, kuchár, čašník, kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ bol spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach ako koordinátora projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach ako jediného partnera projektu. 

Realizácia projektu prebiehala s nútenou prestávkou počas Covid - 19,  tri nezabudnuteľné a veľmi prínosné školské roky. Roky prínosné odborne aj osobnostne. Počas trvania  projektu sa do všetkých aktivít zapojilo väčšie množstvo žiakov ako iba vybraní účastníci aktivít C1 – C6. Môžeme hovoriť o približne 150 žiakoch z oboch zapojených škôl a 30 pedagogických zamestnancoch oboch škôl. Vznikli nové priateľstvá, zlepšili sa praktické zručnosti žiakov, menil a rozširoval sa pohľad zainteresovaných na odborné vzdelávanie a prípravu. 

Najdôležitejším cieľom projektu bolo vytvoriť elektronické knihy, kniha československých receptov a kniha spoločných účesov na 4 témy, ktoré sú využiteľné v odbornom vzdelávaní a príprave v učebných odboroch  hostinský, kuchár, čašník, kaderník.  Vznikli rozsiahle a kvalitné vzdelávacie materiály, ktoré sú a budú dostupné pre všetkých záujemcov na pôde našej školy. V aktivitách zameraných na porovnávanie školských vzdelávacích programov zapojených odborov prebiehali odborné diskusie vedúcich pedagogických zamestnancov škôl, učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy, o spôsobe odborného vzdelávania v našich krajinách Česká republika - Slovenská republika, diskusie o platnej legislatíve, hodnotenie pozitív  a negatív oboch vzdelávacích systémov, diskusie o organizácii záverečných skúšok. Všetci účastníci projektu po ukončení aktivity dostali Certifikát o zapojení sa do programu Erasmus+, ktorým sa môžu prezentovať v ďalšom profesijnom živote. Počas trvania projektu a realizácie jednotlivých aktivít obe školy pripravovali veľmi zaujímavý voľnočasový program. Všetky skupiny navštívili  a prezentovali svoju školu a región predstaviteľom mesta sídla školy -  Levice a Strakonice.  Všetky skupiny spoznávali regionálne zvyky a tradície, historické pamiatky regiónu ale aj širšieho okolia, navštívili hlavné mestá oboch krajín – Prahu a Bratislavu, krajské mestá České Budejovice, Nitru. Počas aktivít sa hosťom vždy venovali žiaci a zamestnanci školy, ktorá aktivitu organizovala. Spoločne trávili voľný čas, vznikli nové priateľstvá, kontakty, skúsenosti  a spomienky, ktoré majú trvalú osobnú hodnotu.

PaedDr. Iveta Pomothyová


 

Erasmus+ KA1- Mládež v európskej inklúzii

Názov projektu: „Mládež v európskej inklúzii“

                       „The Youth in european inclusion“  

Kód projektu:      2021-1-SK01-KA122-VET-000017823

Termín trvania:   1. 12. 2021 - 31. 05. 2023

Krajina realizácie projektu: Česká republika, Praha

Výška grantu:      56 030 €

 

V projekte sa realizuje vzdelávacia mobilita - odborná stáž učiacich sa  v OVP - žiakov, ako iná forma odborného výcviku, ktorá predstavuje štyri samostatné mobility prebiehajúce 14 dní v štyroch turnusoch, bude sa realizovať počas troch školských polrokov. Projekt je určený pre žiakov UO:

- cukrár, kuchár, čašník servírka III. ročník,

- predavač II. ročník,

- ŠO obchodný pracovník III. ročník.

Hlavným cieľom projektu

je inklúzia žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave. Mobility chceme orientovať práve na žiakov s nedostatkom príležitostí, so ZZ a zo znevýhodneného a ekonomicky slabšieho prostredia.

V zložitom výchovno-vzdelávacom období posledných  školských rokov je prioritou venovať pozornosť žiakom, ktorí z ekonomických a iných dôvodov stagnovali v dištančnej a domácej príprave. Dať rovnocennú  príležitosť práve tejto skupine žiakov, aby okrem OVP doma ovplyvnili svoj profesijný sebarozvoj možnosťou sledovať  a nacvičovať zručnosti ich odboru štúdia v inej krajine, kultúre, zvykoch, ale zároveň nevytvárať jazykovú bariéru.  Najviac postihnuté dištančným odborným vzdelávaním sú práve UO kuchár, čašník, cukrár, kde boli uzavreté prevádzky. 

Ďalším dôležitým cieľom projektu je  skvalitňovať praktické zručnosti a tvoriť, formovať pracovné kompetencie.

Počas OS  budú účastníci zaradení do pracovného a výrobného procesu, budú nacvičovať  a porovnávať zručnosti, postupy, budú zlepšovať  pracovné, komunikačné, digitálne a environmentálne kompetencie  v multikultúrnom pracovnom prostredí. Poskytneme rovnakú možnosť  žiakom odborne rásť. Pracovať budú pod vedením mentora, ktorý bude usmerňovať ich prácu, upozorňovať na chyby a opravovať nedostatky, zabezpečovať účastníkom individuálny prístup.  Možnosťou sebarealizácie v novom prostredí, sledovania inovácií v odbore a porovnávanie so stavom v našich podmienkach a na našich prevádzkach,  účastník rozšíri svoj pohľad a rozsah informácií na profesiu, v ktorej sa vzdeláva.

Ďalším čiastkovým cieľom projektu  je rozvíjanie kompetencie k ochrane životného prostredia, environmentálnych  kompetencií, učenia sa vážiť si prírodné  zdroje a neplytvať nimi, nezaťažovať ŽP.

Vo všetkých odboroch navrhovaných mobilít je úzko prepojená prax a environmentálna výchova na  súčasné učebné osnovy OVY počas celého štúdia.  Vo všetkých profesiách sa dodržiavajú stále prísnejšie predpisy vzťahujúce sa na ochranu ŽP, separovanie odpadov, šetrenie energiami, šetrenie surovinami, znižovanie environmentálnej záťaže. Vzťah k prírode a životnému prostrediu formujeme od útleho detstva v predškolskej výchove, počas vzdelávania na základnej a strednej škole. Napriek tomu je potrebné neustále opakovať a učiť sa osobnej zodpovednosti za kvalitu  životného  prostredia okolo nás. Účastníci mobilít budú sledovať a porovnávať v zahraničných prevádzkach svojho odboru environmentálne požiadavky dané legislatívnymi predpismi štátu na prevádzky a činnosti,  opatrenia vykonávané v nich. Popri nácviku zručností a job shadowingu  budú aj účastníci mobility ako súčasť pracovného tímu dodržiavať rovnaké pravidlá, hodnotiť a porovnávať s predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 1. turnus

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 2. turnus

Článok - Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 3. a 4. turnus

Erasmus+ KA1 - Otvorení pre Európu / Opened for Europe

Názov projektu: „Otvorení pre Európu“  „Opened for Europe“ „OFE“

Kód projektu:      2019-1-SK01-KA102-060584

Termín trvania:   1. 6. 2019 - 30. 11. 2021

Výška grantu:      62 470 €

Projekt Erasmus+  KA1  Vzdelávacia mobilita učiacich sa a zamestnancov  v OVP s názvom „Otvorení pre Európu - Opened for Europe“ realizuje SOŠ služieb, Levice v  období  od 1.6.2019 do 31.12.2020.

V projekte sa realizujú dve vzdelávacie mobility:

1. mobilita - odborná stáž pre 8 pedagogických zamestnancov  - učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy  v odboroch kaderník, hotelová akadémia, grafik digitálnych médií, hotelová akadémia. Mobilita učiacich sa PZ v OVP  je zameraná predovšetkým  na rozvoj kompetencie plánovania a realizácie vlastného profesijného rastu a sebarozvoja, kompetencie stotožniť sa s profesijnou rolou a so školou, kompetencie multikultúrnej odbornej a jazykovej komunikácie, kompetencie odborných zručností, kompetencie využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady na rozvoj svojej profesijnej kariéry.  Pedagogickí zamestnanci počas odbornej stáže pozorujú prácu zamestnancov v organizáciách ich odborného zamerania, sledovali nové trendy v odbore, organizáciu prevádzky, organizáciu práce, nové a iné techniky, nové technológie, nové materiály, porovnávajú legislatívu v odbore.

Vzdelávacie výstupy z odbornej stáže pedagogických zamestnancov sú správy z odbornej stáže, implementácia výstupov do školského vzdelávacieho programu v daných odboroch, implementácia výsledkov vo výchovno-vzdelávacieho procesu, realizácia otvorených hodín.

 

2. mobilita - odborná stáž učiacich sa  v OVP - žiakov, ako iná forma odborného výcviku, zahŕňa tri mobility prebiehajúce 14 dní v troch turnusoch. V každom turnuse sa zúčastní odbornej stáže  10 žiakov, žiaci študijného odboru  kozmetik, II. a III. ročník,  žiaci učebného odboru kaderník,  II.  a III. ročník,   žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií IV. ročník, žiaci študijného odboru hotelová akadémia III. ročník.

Ciele projektu a kľúčové oblasti zlepšenia v mobilite učiacich sa jednotlivcov - žiakov v OVP sú: 

- doplnenie a zvýšenie, skvalitnenie,  odborných vedomostí, novej a inej odbornej terminológie na konkrétnom pracovisku formou pozorovania (job shadowing) v konkrétnej téme,  v súlade s učebnými osnovami odborného výcviku (OVY) a odborných predmetov (OP),

- automatizácia zručností, ktoré už ovládajú a porovnávanie pracovných  postupov, nácvik nových  a iných, špecifických praktických zručností,  charakteristických pre konkrétne  pracovisko, ako formy odborného výcviku ( work - based learning), osvojené počas odbornej stáže na pracovisku  v konkrétnej téme, v súlade s učebnými osnovami OVY a OP,  v rozsahu ktorý  nie je možné realizovať v školských podmienkach, iba na profesionálnych pracoviskách, priamo v pracovnom procese, 

- rozvoj  a skvalitnenie sociálnej, komunikačnej, jazykovej kompetencie účastníkov,

- rozvoj  a zvýšenie kompetencie samostatne  a predovšetkým  tvorivo pracovať,

- rozvoj  a zvýšenie IKT kompetencií.

Článok - Erasmus+ KA1 Opened for Europe - Odborná stáž učiacich sa v OVP

Článok - Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

Článok - Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž žiakov v Prahe – 1. turnus

Článok - Prezentácia výsledkov pozorovania z odbornej stáže PZ pre učebný odbor barbier

Článok - Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

NP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, chce poskytovať komplexné služby v oblasti odborného vzdelávania v levickom regióne. Škola využila možnosť, zapojiť sa do  Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt je realizovaný vďaka pomoci Európskej únie, vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu a a z Európskeho fondu regionálneho  rozvoja.

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom národného projektu je:

implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v stredných školách

vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

V posledných rokoch pozorujeme nárast žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými sa v kolektíve pracuje čoraz ťažšie. Vidíme to na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. K poruchám VPU pribúdajú aj poruchy správania, pozornosti, poruchy reči a v poslednom čase aj deti choré a zdravotne oslabené. Častokrát sa stretávame aj s tým, že nemajú podporu v rodine, rodičia rezignovali a ich príprave na vyučovanie už nevenujú toľko času ako na ZŠ. Zo strany rodičov neustále narastá požiadavka integrovať svoje deti do bežných tried a pre uľahčenie tohto procesu sme požiadali o 2 pedagogických asistentov, ktorí majú pomáhať učiteľom aj majstrom odbornej výchovy.

Pedagogický asistent je nápomocný pri vykonávaní týchto činností: 

•Oboznámenie sa s diagnózou žiaka, z ktorej vyplývajú jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

•Uľahčovanie adaptácie žiakov so ŠVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér.

•Spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.  

•Na vyučovacom procese sa žiakom individuálne venuje: vysvetľuje im preberané učivo, pomáha im pri vypracovaní úloh a rovnako ich usmerňuje pri písaní testov a písomných prác.

•Pomáhanie žiakom na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC.....

•Motivovanie a vychovávanie žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

•Vytváranie pokojnej pracovnej atmosféry v triede.

•Spolupracovanie s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami.

•Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

•Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.

•Vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP.

•Sprevádzanie žiakov mimo triedy (presun žiakov do učební).

•Organizovanie spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.

•Spolupracovanie s rodičmi.

 

•V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov  –  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o