.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu

V rámci aktivity 1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu (garant Mgr. Zuzana Nemčoková) vytvorili vyučujúci v spolupráci s odbornými garantmi nový školský vzdelávací program s novými učebnými osnovami, štandardmi a predmetmi pre všetky ročníky učebných a študijných odborov školy za účelom inovovať tradičné formy vzdelávania na moderné, zaujímavé pre žiakov a zohľadňujúce potreby regiónu. Cieľovou skupinou sú študenti desiatich trojročných učebných odborov (cukrár, predavač, kuchár, čašník – servírka, hostinský, autoopravár, kaderník, murár, inštalatér, stolár), študenti dvoch štvorročných študijných odborov (obchod a podnikanie a kozmetik), študenti jedného päťročného študijného odboru (hotelová akadémia) a študenti štyroch dvojročných nadstavbových študijných odborov (prevádzka obchodu, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie a stavebníctvo).

Výstup aktivity: Kompletne vypracovaný školský vzdelávací program v elektronickej podobe.

Fotogaléria k aktivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o