.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHome

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

1. časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli školského pracoviska praktického vyučovania na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach, na parc. č. 1817/14 o výmere  586 m2, 1817/15 o výmere  40 m2, 1817/16 o výmere  36 m2 a 1817/17 o výmere  150 m2, katastrálne územie Levice. 

Pozemok je vhodný na podnikanie v rôznych oblastiach. 

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č.  4520.

 

doba nájmu : na neurčito

cena nájmu minimálne vo výške : 17,00 EUR/m2 za stánok, 2,99 EUR/m2 za pozemok

 

2. časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli školského pracoviska praktického vyučovania na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach, katastrálne územie Levice, na parc. č. 1816, vhodnú na umiestnenie strednoplošného reklamného zariadenia s výlepovou plochou do 12 m2.

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č.  4520.

 

doba nájmu : na neurčito

cena nájmu minimálne vo výške : 166,00 EUR/rok

 

Ďalšie podmienky: 

termín obhliadky predmetu nájmu – pracovné dni od 8.00 do 12.00 hod.

 

 K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov 

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte poštou do 31. 12. 2018 

na adresu: Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01  Levice

v označenej obálke: „NÁJOM č. 1“ alebo „NÁJOM č. 2“

 

Bližšie informácie na tel. čís.: 0911720615.

Kontaktná osoba: Renata Šišková

 

Dátum zverejnenia: 04. 12. 2018

 

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 31. 12. 2018 do 12,00 hod.

Bližšie informácie na tel. čís.: 0366312471

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Nemčoková 

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 31. 12. 2018 do 12,00 hod.


Mgr. Zuzana Nemčoková
riaditeľka školy

Dokument na stiahnutie

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk