.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHome

Ako sa stať profesionálnym vojakom

Dňa 27. novembra 2019 sa na našej škole konala beseda so zástupkyňou Regrutačnej skupiny Nitra, Andreou Cétenyiovou. Informovala našich žiakov o možnostiach ako sa stať profesionálom, prípadne študovať na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa môže stať každý občan, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky na prijatie a úspešne absolvuje výberové konanie. Každý uchádzač musí vo výberovom konaní preukázať zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na náročné povolanie profesionálneho vojaka.

Čítať ďalej...

Pre žiakov našej školy

_______________________________________________________________________________________

Vzdelávací portál

Študijné materiáli

Školský časopis

Študentská spoločnosť

Triedy

Suplovanie

Rozvrh hodín

Krúžky

Vo výstavbe

Na stránke sa pracuje.

Tabuľka

Dĺžka štúdia:

5 rokov

 

 

Forma štúdia: 

Denné štúdium pre absolventov základných škôl

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-        Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

-        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

 

 

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

 

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

 

Vyššie sekundárne - Úplné stredné odborné vzdelanie

úroveň ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom zariadení, súkromný podnikateľ v oblastiach  cestovného ruchu, spoločného stravovania, hotelierstva, prevádzkar v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania, prechodného ubytovania, ekonomický, marketingový pracovník, riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného stravovania, manažér podporných služieb v hotelovom zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu
 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Pomaturitné formy štúdia na úrovni ISCED 4A

Vysokoškolské štúdium  na úrovni ISCED 5B v bakalárskom konečnom štúdiu alebo na úrovni 5A predstupeň bakalárske štúdium a magisterské príp. inžinierske štúdium

Otvorenie školského roka 2012/2013

Milí stredoškoláci!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013, ktoré sa uskutoční
3. septembra 2012 v Športovej hale v Leviciach.
Zároveň srdečne pozývame na otvorenie školského roka aj Vašich rodičov.

Pozvánka tu.

Termíny a úlohy z pracovných porád

Pracovná porada dňa 4.10.2017

Oznam

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákon číslo 245/2006 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom riaditeľské  voľno na 29. október (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

Nástup do školy po jesenných prázdninách je dňa 05. novembra 2018 (pondelok).

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o